Aktuality

Ukončení realizace

Dne 3. 9. 2019 Zastupitelstvo města Brna ukončilo v souladu se Zásadami participativního rozpočtu statutárního města Brna realizaci dvou vítězných projektů participativního rozpočtu Dáme na vás. Jedná se o projekty Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu s celkovými navrženými náklady 2 000 000 Kč a Sál pro Komunitní centrum Lerchova s celkovými navrženými náklady necelých 3 000 000 Kč. Oba měly za cíl rekonstrukci části jedné budovy bývalého vojenského objektu na ulici Lerchova pro společenské využití budovy.
„Velmi nás mrzí, že muselo dojít k takovému rozhodnutí, ale vzhledem ke značnému navýšení celkových nákladů projektu podaného v roce 2017, není možné projekt dle platných Zásad participativního rozpočtu města Brna dále realizovat.“, říká Tomáš Koláčný druhý náměstek primátorky města Brna. Již při zpracování projektové dokumentace se ukázala nutnost navýšení rozpočtu o 20 %, tzn. o maximální částku, kterou dovolují Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna. Jelikož by následně při realizaci nemohlo dojít k dalšímu navýšení prostředků např. na vícepráce, byl proveden průzkum kanalizace a tlaková zkouška vody, tak aby případné vícenáklady byly zjištěny před samotnou realizací. Oba průzkumy ukázaly na nutnost kompletní rekonstrukce těchto sítí. Dle jednotkových cen BVK platných od 04/2018 byly stanoveny náklady na tuto rekonstrukci ve výši 2 045 000 Kč.
„Možné překročení celkových navržených nákladů dle Zásad participativního rozpočtu je 20 %, tj. 400 000,-Kč na cenu 2 400 000,- Kč. Projekt však svou konečnou částkou 4 440 300 Kč značně překračuje možnou maximální výši nákladů.“, doplnil Tomáš Koláčný.
Zrušení realizace vítězného projektu z roku 2018 „Sál pro Komunitní centrum Lerchova“ je z důvodu jeho návaznosti na uskutečnění předchozího projektu.
Podrobné informace k těmto a dalším projektům můžete sledovat v sekci Realizace projektů.

Proveditelných projektů stále přibývá

Do 30. 9. posuzujeme proveditelnost projektů. Skoro všechny projekty jsou již zaslány na městské části, aby se k projektům vyjádřily, zda souhlasí s jeho realizací v případě vítězství v listopadovém finále.

V galerii projektů pro vás průběžně zveřejňujeme proveditelné a neproveditelné projekty. Proveditelné projekty postupují do závěrečného hlasování, ve kterém budou bojovat o vaše hlasy. Během měsíce října se budete moci se všemi finálovými projekty seznámit a od 1. do 29. listopadu můžete rozhodnout o vítězích.

Využijte chytrých filtrů v galerii projektů, kde můžete například sledovat, jaké projekty ve vaší městské části postupují do závěrečného hlasování nebo jakých oblastí se proveditelné projekty týkají.

Už víte, jak budete hlasovat? Podpoříte projekt, který vám padne do oka nebo upřednostníte konkrétní městskou část?

My dáme na vás!

 

Další zrealizovaný nápad

Minulý týden jsme slavnostně převzali projektovou dokumentaci „Propojení Žebětína i horní části Bystrce s Kohoutovicemi pro pěší i cyklisty„, která získala stavební povolení a vyřeší nebezpečné přecházení a přejíždění Staré dálnice ze směru od Žebětína k oboře Holedná do Kohoutovic a opačně. Velké díky patří realizátorovi projektu městské části Brno-Žebětín a jejímu starostovi Vítu Beranovi. Úspěšně jsme tak zrealizovali další z vašich vítězných nápadů z prvního ročníku Dáme na vás. Návrh pana Oldřicha Drápala byl absolutním vítězem roku 2017 a získal 2 031 vašich hlasů.

Je také prvním nápadem Dáme na vás, jehož následné realizace se ujal Magistrát města Brna. S budováním cyklostezky se začne ještě v tomto roce. „Projekt využívá pozemků cest po pozemkových úpravách z roku 2007. Konec trasy končí v oboře Holedná, odkud se dá bezpečně dojet do Bystrce, nebo do Kohoutovic. Je využit i tunýlek pod Starou dálnicí k podjezdu pod touto frekventovanou vozovkou. Komunikace budou postavené se živičným povrchem a při vjezdu do obory bude postavena speciální brána a rošt proti úniku zvěře podle požadavků Lesů města Brna a.s.“, doplnil starosta MČ Brno-Žebětín.

Děkujeme za vaše nápady! Dáme na vás!

 

Podpořili jste ty nejlepší!

V letošním ročníku Dáme na vás Brňané podali 114 nápadů, jak zlepšit své okolí a různá místa po Brně. Vy jste svými „líbí se mi“ a podpisy podpořili ty nejlepší z nich. 90 projektů v celkové hodnotě 174 mil. Kč jste přiblížili k velkému listopadovému hlasovacímu finále.

A co Brňané nejvíc podporují? Sportovní aktivity – hřiště, kluziště, cyklostezky, ale také myslí na přírodu – revitalizují různá místa ve svém okolí, zajímají se i o chodníky a parkoviště. Podpořili jste i nápady pro zdravotně postižené a nemocné děti. Všechny projekty si můžete prohlédnout v galerii projektů. Využijte našich chytrých filtrů a můžete se podívat, jaké projekty byly podpořené dle oblasti projektu nebo dle městské části.

Nyní město Brno bude posuzovat proveditelnost podpořených projektů v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých odborů Magistrátu města Brna. Následně budou projekty zasílány k vyjádření příslušným městským částem dle umístění. Na konci září budeme znát ty, které postoupí do listopadového finále, kde pouze vy, Brňané, rozhodnete, které projekty bude město Brno v dalším roce realizovat.

My totiž Dáme na vás!

 

Informace z realizace

Projekty z prvního ročníku Dáme na vás “ Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle“ a „Altánek – tančírna v parku“ jsou zase blíže k dokončení.

U projektu amfiteátru proběhlo předání díla „schody v Čertově rokli“. Ještě bude třeba dokončit a upravit některé nedodělky a závady, ale jinak je tato část projektu již ukončena. Byla zde navezena a vyrovnána zemina a zaseta tráva. Amfiteátr bude opatřen páskou a cedulí, která případné návštěvníky upozorní, aby sem zatím nevstupovali. Jakmile tráva vyroste a zpevní se, mohou zde návštěvníci pobývat. Bude však třeba dbát určité opatrnosti, přece jen se jedná o přírodní amfiteátr a nové terénní schodiště nemůže být opatřeno zábradlím.
Po realizaci druhé části projektu, která se připravuje, se návštěvníci dočkají i mobilního osvětlení pro večerní představení. Kromě primární funkce – zajištění viditelného průchodu před, po a částečně i během představení, všechny zajisté překvapí i kouzelná atmosféra, kterou osvětlení vytvoří.

Altánek již má svoje zastřešení, které mu dodává konečný vzhled.  Ještě zbývají dokončovací práce, úprava okolí a hlavně důležitá přípojka elektřiny. Pak už na něm budou moci první tanečníci vyzkoušet své taneční kroky a variace 🙂

Informace z realizace dalších vítězných projektů se dozvíte v sekci „Realizace projektů„. Podívejte se, jak realizujeme vaše nápady pro Brno. Dáme na vás!

 

Podávání projektů ukončeno. Sbírají podporu!

Středeční půlnocí 15. května bylo ukončeno podávání projektů do Dáme na vás. Obyvatelé města Brna měli od 15. února možnost podat své návrhy a nápady, jak změnit Brno k lepšímu.  A jak letošní podávání dopadlo?

Celkově bylo podáno 148 projektů. Z nichž nyní máme v galerii 112 projektů v celkové hodnotě 192 mil. Kč. Osm projektů, které byly podány v termínu, byly vráceny na úpravu a čekáme na reakci jejich navrhovatelů. 22 projektů bylo označeno jako nevhodných, neboť nesplňovaly Zásady participativního rozpočtu. Čtyři projekty byly uzavřeny/staženy samotnými navrhovateli a dva projekty nebyly potvrzeny finálovým odkazem pro podání projektů.

Projekty v galerii budou do 31. května bojovat o vaši podporu, aby mohly postoupit do další fáze a být blíže listopadovému finále. Připomínáme 👉 je potřeba získat alespoň 300 „líbí se mi“ nebo 30 podpisů na podpisovém archu. Podporu ve formě „líbí se mi“ je možné udělit neomezenému počtu projektů.

Podpořte ty nejlepší!

Dáme na vás!

 

Setkání navrhovatelů

V pondělí 13. 5. proběhlo setkání navrhovatelů, kteří podali své projekty do letošního ročníku Dáme na vás a chtěli prezentovat své nápady ostatním. Setkání se zúčastnili i zástupci odborů Magistrátu města Brna a tak mohly probíhat diskuse nad jednotlivými projekty. Navrhovatelé si odnesli doporučení a další užitečné informace ke svým projektům a my měli možnost se osobně setkat s těmi, kteří podali své nápady pro lepší Brno.

Ukázalo se, že je dobré nečekat na poslední chvíli a podat projekt dřív, protože pak máte více času a možností, jak svůj projekt upravit a vylepšit, aby prošel posouzením odborů.

Kdo jste si nechali podání projektu na poslední chvíli, již neváhejte a podávejte své nápady! Čas je jen do středeční půlnoci.

   

Podrobné vyjádření k projektu „Kontejnery na bioodpad v celém Brně“

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna označil projekt „Kontejnery na bioodpad v celém Brně“ jako neproveditelný. Protože tento nápad měl mnoho příznivců, chtěli bychom v tomto článku podrobně vysvětlit toto rozhodnutí.

Z analýz směsného komunálního odpadu SAKO Brno, a.s., vyplývá, že průměrný hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů (biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu) ve směsném komunálním odpadu je dle typu zástavby:

vilová                    34,05 %

sídlištní                16,35 %

venkovská          22,20 %

Vzhledem k tomu, že objemová hmotnost bioodpadu je cca 2x vyšší než objemová hmotnost směsného komunálního odpadu, tak bioodpad zaujímá ve sběrné nádobě v případě vilové zástavby cca 17 %, sídlištní zástavby cca 8 % a venkovské zástavby cca 11 % objemu sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Nelze tedy zavést ve vazbě na sběr bioodpadu plošně snížení intervalu směsného komunálního odpadu, jak je navrhováno. Při zavedení svozu bioodpadu je také nutné zvážit zatížení ulic města Brna další dopravou spojenou se svozem.

Biologicky rozložitelný odpad obsažený ve směsném komunálním odpadu je jako obnovitelný zdroj energeticky využit v brněnské spalovně, a je tak využito jeho energetického potenciálu. Spalovna komunálního odpadu je zařízení pro energetické využití odpadů, další informace o energetickém využití odpadů jsou uvedeny na internetových stránkách Saka – Energetické využití odpadu.

Návrh rozpočtu projektu započítává náklady na nákup 389 kontejnerů o objemu 1100 litrů, zpracování projektové dokumentace a údržbu kontejnerů v celkové výši 2 998 300 Kč. V rozpočtu není uvažováno s výdaji na svoz a využití bioodpadu. Roční cena za svoz kontejneru směsného komunálního odpadu 1100 litrů při týdenním svozu činí 7.849,- Kč vč. DPH. Roční výdaje na svoz bioodpadu při týdenním intervalu svozu činí 7489 x 389 = 2 913 221,- Kč.

Do projektu je nutno zahrnout i výdaje spojené s předáním bioodpadu na kompostárnu. Cena za předání 1 tuny bioodpadu na kompostárnu činí 430,- Kč/t bez DPH, tj. 494,50 Kč vč. PDH. Při objemové hmotnosti bioodpadu 270 kg/m³ a 100 % naplnění všech kontejnerů na bioodpady lze předpokládat roční svoz bioodpadu v množství 389 x 1,1 x 0,270 x 52 = 6007 tun bioodpadu. Roční výdaje na předání na kompostárnu činí 6007 x 494,50 = 2 970 461,- Kč.

Do projektu je nutno zahrnout tedy i náklady na svoz a kompostování, které činí ročně 2 913 221 + 2 970 461 = 5 883 682 Kč.

Úspora na spalném odklonem bioodpadu na kompostárnu za rok činí 6007 x (977,50 – 494,50) = 2 901 381,- Kč. Co se týká možnosti snížení intervalu svozu směsného komunálního odpadu (místo 1x za týden 1x za 14 dnů, místo 2x za týden 1 x za týden apod.), tak toto by bylo možné realizovat za podmínky, že by odklonem bioodpadu ze směsného komunálního odpadu byl snížen objem odpadu ve sběrné nádobě na směsný komunální odpad min. o 50 %. Objemová hmotnost bioodpadu je cca 2x vyšší než objemová hmotnost směsného komunálního odpadu, jehož objemová hmotnost je cca 130 kg/m³.

 

Realizace vítězných projektů

Realizace vítězných projektů druhého ročníku Dáme na vás je v plném proudu. U projektu Pumptrack pod Pekárnou byl vybrán zhotovitel a již se pracuje na projektové dokumentaci. Jak bude vypadat Zámecké hřiště v Zámeckém parku se dozvíme v půlce příštího týdne, kdy bude vybrán zhotovitel.

Generální ředitel Brněnských vodáren a komunikací Kožnárek provedl navrhovatele projektu Za zdravější a lepší vodu v Brně (PD) pana Herblicha hlavní čističkou odpadních vod a debatovali nad obsahem a podklady k výběrovému řízení na projektovou dokumentaci.

U ostatních projektů probíhají přípravné práce. Více informací k jednotlivým projektům naleznete zde.

Dáme na vás! Realizujeme vaše projekty!

Obnovení topolové aleje v Řečkovicích dokončeno!

V pátek 26. dubna proběhlo slavnostní převzetí dokončené obnovy topolové aleje. V rámci projektu Dáme na vás bylo nově vysázeno 35 topolů černých. Projekt je nápadem pana Polanského, který v prvním ročníku Dáme na vás navrhl dosázet chybějící stromy a obnovit tak oblíbené místo nejen víkendových procházek. „Díky starobylé aleji mají návštěvníci Zamilovaného hájku jedinečný pocit, že jsou v přírodě, přitom jen pár kroků od města. Alejí prochází cesta lemovaná šeříkovými keři, která na jaře láká k voňavé procházce. Stoleté topoly však během času prořídly, a tak jsem navrhl jejich doplnění. Jsem moc rád, že můj nápad našel podporu u občanů města Brna,“ řekl Michal Polanský.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili náměstci primátorky města Brna Petr Hladík a Tomáš Koláčný, starosta MČ Brno-Řečkovice Marek Viskot, ředitel Lesů města Brna, a.s. Jiří Neshyba a navrhovatel pan Michal Polanský.

Realizátory projektu jsou Lesy města Brna ve spolupráci s Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB. Více se o projektu dozvíte zde.