Podrobné vyjádření k projektu „Kontejnery na bioodpad v celém Brně“

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna označil projekt „Kontejnery na bioodpad v celém Brně“ jako neproveditelný. Protože tento nápad měl mnoho příznivců, chtěli bychom v tomto článku podrobně vysvětlit toto rozhodnutí.

Z analýz směsného komunálního odpadu SAKO Brno, a.s., vyplývá, že průměrný hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů (biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu) ve směsném komunálním odpadu je dle typu zástavby:

vilová                    34,05 %

sídlištní                16,35 %

venkovská          22,20 %

Vzhledem k tomu, že objemová hmotnost bioodpadu je cca 2x vyšší než objemová hmotnost směsného komunálního odpadu, tak bioodpad zaujímá ve sběrné nádobě v případě vilové zástavby cca 17 %, sídlištní zástavby cca 8 % a venkovské zástavby cca 11 % objemu sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Nelze tedy zavést ve vazbě na sběr bioodpadu plošně snížení intervalu směsného komunálního odpadu, jak je navrhováno. Při zavedení svozu bioodpadu je také nutné zvážit zatížení ulic města Brna další dopravou spojenou se svozem.

Biologicky rozložitelný odpad obsažený ve směsném komunálním odpadu je jako obnovitelný zdroj energeticky využit v brněnské spalovně, a je tak využito jeho energetického potenciálu. Spalovna komunálního odpadu je zařízení pro energetické využití odpadů, další informace o energetickém využití odpadů jsou uvedeny na internetových stránkách Saka – Energetické využití odpadu.

Návrh rozpočtu projektu započítává náklady na nákup 389 kontejnerů o objemu 1100 litrů, zpracování projektové dokumentace a údržbu kontejnerů v celkové výši 2 998 300 Kč. V rozpočtu není uvažováno s výdaji na svoz a využití bioodpadu. Roční cena za svoz kontejneru směsného komunálního odpadu 1100 litrů při týdenním svozu činí 7.849,- Kč vč. DPH. Roční výdaje na svoz bioodpadu při týdenním intervalu svozu činí 7489 x 389 = 2 913 221,- Kč.

Do projektu je nutno zahrnout i výdaje spojené s předáním bioodpadu na kompostárnu. Cena za předání 1 tuny bioodpadu na kompostárnu činí 430,- Kč/t bez DPH, tj. 494,50 Kč vč. PDH. Při objemové hmotnosti bioodpadu 270 kg/m³ a 100 % naplnění všech kontejnerů na bioodpady lze předpokládat roční svoz bioodpadu v množství 389 x 1,1 x 0,270 x 52 = 6007 tun bioodpadu. Roční výdaje na předání na kompostárnu činí 6007 x 494,50 = 2 970 461,- Kč.

Do projektu je nutno zahrnout tedy i náklady na svoz a kompostování, které činí ročně 2 913 221 + 2 970 461 = 5 883 682 Kč.

Úspora na spalném odklonem bioodpadu na kompostárnu za rok činí 6007 x (977,50 – 494,50) = 2 901 381,- Kč. Co se týká možnosti snížení intervalu svozu směsného komunálního odpadu (místo 1x za týden 1x za 14 dnů, místo 2x za týden 1 x za týden apod.), tak toto by bylo možné realizovat za podmínky, že by odklonem bioodpadu ze směsného komunálního odpadu byl snížen objem odpadu ve sběrné nádobě na směsný komunální odpad min. o 50 %. Objemová hmotnost bioodpadu je cca 2x vyšší než objemová hmotnost směsného komunálního odpadu, jehož objemová hmotnost je cca 130 kg/m³.