Chodník do Údolí oddechu (nejen pro OZP)
proveditelný
Rostislav Luža
1 571 000 Kč (navržený)
Senioři
Brno - Bystrc
od: 1. 4. 2020 do: 1. 11. 2020
138 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
346 kladných hlasů

Vybudování nového chodníku z ul. Černého do Údolí oddechu a Obory Holedné za jakéhokoliv počasí. Vytipovaná trasa chodníku má také dobrou návaznost na trolejbusovou linku č.30 MHD.

Navrhovaný projekt by zkrátil cestu do Údolí oddechu z cca 3 kilometrů MHD na 160 metrů po chodníku . V blízkosti se také nachází dětské hřiště, mateřská a základní škola na Laštůvkové, Chodník by měl zajištěnou letní i zimní údržbu, což dává možnost celoročních vycházek do přírody i za zhoršeného počasí.
Přínosem projektu bude umožnění průjezdu s kočárky, přístupu osobám s pohybovým handicapem a všem ostatním do Údolí oddechu, Obory Holedné, Kohoutovic, Jundrova atd.

Projekt chodníku se skládá:
1) vybudování chodníku
2) asfaltové krytí

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínosem tohoto projektu bude umožnění celoročního přístupu do Údolí oddechu a Obory Holedná maminkám s kočárkem, lidem s pohybovým handicapem a všem ostatním. .

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní úpravy 1 100 000 100 000
Dešťová kanalizace 1 40 000 40 000
Zpevňovací zídky 2 75 000 150 000
Vybudování chodníku 1 750 000 750 000
Asfaltování 90 m2 cesty 1 120 000 120 000
Lavičky a odpadkové koše 3 27 000 81 000
Zeleň 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 170 000 170 000
Zimní a letní údržba 3 40 000 120 000
Cena celkem: 1 571 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí V území jsou velmi složité geologické podmínky s rizikem vzniku svahové nestability, která může vzniknout při necitlivém stavebním zásahu. K zajištění stability území je zde vybudován systém odvodňovacích vrtů. Správcem vrtů je OSM MMB. Záměr je nutné posoudit geologem jak z pohledu možného vlivu na stabilitu území, ale zejména vhodnosti případné výsadby zeleně nebo umisťování souvisejících prvků do prostoru nad horizontálními vrty. Projekt sadových úprav by měl zpracovat autorizovaný zahradní architekt, který bude při návrhu výsadby dřevin úzce spolupracovat s geologem, aby nedošlo k poškození systému odvodňovacích vrtů. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu jde o návrhové plochy ostatní městské zeleně. Chodník zde lze realizovat za podmínek, že slouží pro obsluhu této funkční plochy. Mělo by jít ale pouze o doplňkovou funkci, svým rozsahem nesmí znemožnit realizaci zeleně na převážné většině této funkční plochy. proveditelný
Kancelář architekta města Brna proveditelný
Odbor zdraví Při případné realizaci projektu je potřeba respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Současně projekt předložit a konzultovat v Poradním sboru RMB pro bezbariérové Brno. proveditelný
MČ Brno-Bystrc proveditelný