Naučná stezka Okolo Žebětínského rybníka
neproveditelný
Radka Pospíšilová
2 998 000 Kč (navržený)
Zábava
Brno - Žebětín
2019
464 líbí se mi

Projekt obsahuje vybudování naučné stezky pro děti i dospělé kolem Žebětínského rybníka. Součástí stezky budou zábavné naučné cedule, lavičky, dřevěná vyhlídka, plocha s herními prvky a altánkem a úprava malé části břehu rybníka pro přístup k vodě.

Aby mohli Žebětínský rybník obejít dospěláci, děti ať v kočárku či bez něj, je nutné dobudovat část stezky. Celá délka okruhu je cca 800 m. Z toho 600 m je vedeno po stávajících zpevněných cestách, 130 m po nově upravené cestě z nějakého vhodného přírodního materiálu a zbylých 70 m by vedlo po dřevěném chodníku, který překoná často podmáčené plochy při přítoku vod do rybníku. Součástí této akce by byly informační cedule (ideálně s nějakou zábavou či zážitkem), plocha velikosti cca 6,5 x 130 metrů určená pro altánek, herní a naučné prvky. Dále je součástí projektu dřevěná vyhlídka na hrázi rybníka a pokud by se podařilo v rámci projektu prosadit ve dvou místech (cca 20 m délky) břehu rybníka vysvahování břehu a umožnění tak přístupu k vodě, tak aby si děti mohli namočit ruce nebo nohy, bylo by to super.

Celá trasa stezky včetně plochy pro herní a naučné prvky včetně altánku je vedena pouze po pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projet bude sloužit nejen všem obyvatelům MČ Brno – Žebětín a MČ Brno Bystrc, kteří se rádi projdou v přírodě a získají nějaké vědomosti o svém okolí. Dále bude projekt sloužit dětem k zábavě i vzdělání a pohybu na zdravém vzduchu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
úprava plochy pro herní a naučné prvky (úprava pole, zastavění 900m2, výpočet 1m2 za 200kč) 1 180 000 180 000
úprava stezky z přírodního materiálu (délka 130 m, šířka 2 m, plocha celkem 260 m2), výpočet 1 m2 za 2 200kč 1 572 000 572 000
dřevěný chodník z vhodného masivního dřeva (délka 70 m, šířka 1,5 m), výpočet 1 m běžný za 6000 Kč 1 420 000 420 000
informační, zábavné cedule 8 ks 8 20 000 160 000
dřevěná vyhlídka zastřešená (5 x 3 metry) 1 300 000 300 000
2x úpravy svahů rybníka vysvahováním za použití vhodného materiálu pro umožnění přístupu k vodě např. štěrkopísek, délka jedné úpravy 20 m, 2 50 000 100 000
lavičky 8 ks 8 15 000 120 000
odpadkový koš 3 ks 3 12 000 36 000
dřevěný altánek 1 300 000 300 000
herní a naučné prvky pro děti 8 ks včetně úpravy dopadových ploch 8 60 000 480 000
Projektová dokumentace 1 300 000 300 000
Revize herních, naučných prvků, dřevěného chodníku 3 10 000 30 000
Cena celkem: 2 998 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí Přírodní památka „Žebětínský rybník“ byla jako maloplošné zvláště chráněné územní (ZCHÚ) vyhlášena již v roce 1986 a má ochranné pásmo 50m od hranice ZCHÚ. Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny k posouzení činnosti zasahující do ZCHÚ a jeho ochranného pásma je Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který k návrhu projektu uvádí:
- projekt pouze řeší návštěvnickou infrastrukturu za téměř 3 miliony a nesnaží se ani jednou položkou podpořit toto chráněné území, byť jen odstraněním skládek po zahrádkářích;
- vysahovaný přístup k vodě na levém břehu a dřevěná vyhlídka je umístěna na ploše rákosin, které slouží jako úkryt a hnízdiště velkého množství ptačích druhů a taktéž pro rozmnožování obojživelníků, které tvoří hlavní předmět ochrany tohoto zvláště chráněného území;
- navržený povalový chodník vede skrz lesní část území, která slouží opět jako úkryt pro zvířata a mimo jiné pro realizaci této položky by bylo nutné pokácet poměrně velké množství vzrostlých stromů a dost popadaných stromů uklidit. Kácení v tomto případě by muselo probíhat ve správním řízení, protože se bude jednat o nadlimitní stromy. Se stromy v okolí chodníku bude do budoucna spjata zvýšená péče, protože bude nutné chodník udržovat průchozí. Vhodnější by bylo chodník potencionálně umístit výše po toku, kde je méně stromů a došlo by k prosvětlení okrajů porostů a oslunění lučních porostů;
- v minulém roce byl v okolí Žebětínského rybníka instalované tři cedulky s QR kódy, které odkazují na informace na internetové stránce http://www.pshhady.cz/zebetinsky-rybnik, akce proběhla ve spolupráci s Jihomoravským krajem a společností NET4GAS, Kromě toho je na území již velká naučná cedule. Máme za to, že instalací dalších osmi cedulí nespecifikované velikosti na tak malém prostoru by bylo území informacemi zahlceno;
- z hlediska ochrany přírody není standardní umísťovat v přírodních památkách lavičky, koše ani altánky. Mimo jiné dvě lavičky na levém břehu na zpevněné ploše již jsou.
neproveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Podle stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu. Žebětínský rybník je podle územního plánu a také dle výkresu Územně analytických podkladů (ÚAP) vyhlášeným maloplošným zvláště chráněným územím - Přírodní památkou Žebětínský rybník. Na území přírodních památek a jejich ochranných pásem vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny a souhlasy k činnostem a zásahům do těchto území vydává příslušný Krajský úřad. Projekt je tedy proveditelný za podmínky jeho souhlasu. proveditelný