Kreativní a relaxační hřiště
neproveditelný
Daniel Chmelík
2 999 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2019
37 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Cílem je zlepšit kvalitu městského prostředí a vytvořit inspirativní místo, které umožní odpočinek dospělým i volnou hru dětem. Zahrnuje realizaci terénních úprav, výsadbu a regeneraci zeleně a vybavení prostoru herními prvky z přírodních materiálů.

Řešená plocha se nachází v areálu Lerchova 62, v blízkosti náměstí Míru, v části přiléhající k ulici Údolní. Smyslem projektu je vybudování herního a odpočinkového prostoru v přírodním stylu, který bude podnětným místem pro všechny generace. Místo, které bude otevřené setkávání obyvatel s cílem posílit vzájemné vztahy a soudržnost. Vznikne aktivní zóna, která bude zahrnovat smyslový chodník, vrbovou chýši, pískovou dunu a další netradiční variabilní herní prvky (vedoucí k samostatné tvorbě), které budou rozvíjet schopnosti, tvořivost i fantazii dětí. Dále zde bude zóna určená pro relaxaci, např. v dřevěném altánu nebo na lavičkách. Prostranství bude vhodně doplněno výsadbou dřevin pro zastínění a vytvoření příjemného prostředí od jara do podzimu.

Projekt zahrnuje i odstranění stávajícího plechového přístřešku, sanaci nádrže a rekonstrukci plotu (výměnu plotových výplní a omítnutí sloupků).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Univerzální využití pro všechny věkové kategorie. Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity dětí, rodičů, seniorů i žáků a studentů přilehlých škol a kolejí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy 1 100 000 100 000
Bourací, sanační a stavební práce (odstranění plechového přístřešku a mycí rampy, sanace nádrží, oprava a doplnění kamenných zdí, provedení dlažeb, rampy a schodišť) 1 1 340 000 1 340 000
Oprava plotu 1 500 000 500 000
Herní prvky a mobiliář 1 250 000 250 000
Zeleň 1 200 000 200 000
Altán 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 259 000 259 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 999 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor správy majetku proveditelný
Majetkový odbor Pozemky p.č. 425/1 a 426/2 v k.ú. Stránice dotčené projektem nabylo statutární město Brno ve veřejném zájmu bezúplatným převodem od ČR-Ministerstva obrany za účelem výstavby veřejné občanské vybavenost, tj. k zajištění těchto služeb pro občany Masarykovy čtvrti, a to v souladu s územním plánem. Využití pozemků tak musí být v souladu s touto koncepcí.
Podle čl. V odst. 1 smlouvy o bezúplatném převodu předmětných pozemků se nemovitosti převádějí do vlastnictví nabyvatele :“... z důvodu veřejného zájmu pro výstavbu veřejné vybavenosti nekomerčního charakteru – pro umístění staveb a zařízení v oblasti veřejné správy, kultury, sociální péče, zdravotnictví, školství integrovaného záchranného systému, policie, dále pro umístění staveb a zařízení v souladu s územním plánem v oblasti obchodu a služeb.“
proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Území, kam cílí návrh hřiště je podle územního plánu součástí tří funkčních ploch. Plochy smíšené, plochy pro veřejnou vybavenost a plochy parků. Objekty zeleně a dětská hřiště jsou přípustnou součástí všech funkčních ploch, jedná se ale o návrhové plochy, což znamená, že funkce podle územního plánu zde bude teprve v budoucnu realizována, lokalitu je třeba řešit komplexně, podoba území se tedy ještě změní. To je třeba vzít na vědomí a zohlednit při projektové přípravě a realizaci. proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ a SOUDRŽNÉ A RESPEKTUJÍCÍ MĚSTO. proveditelný
MČ Brno-střed Rada městské části se nevyjádřila v termínu dle Zásad participativního rozpočtu města Brna. neproveditelný