Revitalizace lokality Lesíček
proveditelný
Vojtěch Šenkýř
2 966 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Tuřany
12 měsíců
368 líbí se mi
507 kladných hlasů

Podstatou je citlivá obnova zarostlého Lesíčku mezi Tuřany, Br.Ivanovicemi, Holáskami a Chrlicemi. Vyčištění od nevhodných náletů a křovin, podpora hajního podrostu. Zachování divočiny, do které jsou vloženy dobrodružné a herní prvky nejen pro děti.

Jih Brna je krajinou zemědělskou, proto je třeba vážit si každého kousku veřejné zeleně se vzrostlými stromy. Lesíček mezi Tuřany, Brněnskými Ivanovicemi, Holáskami a Chrlicemi je jednou z těchto mála ploch. Nyní je ve velmi zanedbaném stavu, zarostlý nálety a křovinami. Je napojený na vycházkovou okružní alej a pěšinky okolo Ivanovického potoka, ale na východě je jeho přístup uzavřen. Lesíček je tak polouzavřeným prostorem, do kterého je jen málo důvodů zavítat.

Navrhujeme proto Lesíček zpřístupnit otevřením nyní uzavřeného průchodu z Kudrnovy ulice a zatraktivnit pro veřejnost revitalizací stávající přírody, umístěním laviček a přírodně laděných herních prvků pro děti.

Důraz je kladen na zachování charakteru Lesíčka. To znamená většinu prostoru ponechat divokou se starými vzrostlými stromy, které mimo jiné slouží i jako domov pro zdejší pestrou faunu. Určeny jsou části, které zůstanou zaroslé keřovým patrem a kde bude naopak vyklestěním podpořen místní pestrý hajní podrost.

Touto divočinou bude citlivou formou vedena dobrodružná stezka nejen pro děti. Tato stezka se zaměřuje na zdolávání menších přírodních překážek, skákání přes kameny, balancování na kládě stromu a vyzkoušení si bosé chůze po různorodých površích.

Okolo hlavní bezbariérové pěšiny vedoucí skrz Lesíček bude umístěno několik laviček, v horní části podpoříme stávající ohniště a v centrální části je navrženo herní hřiště pro děti. Hřiště bude mít přírodní podobu, hlavním materiálem bude akátové dřevo, vytěžené přímo v Lesíčku. Je zde navržena lezecká stěna pro děti, různé prolézací prvky a malé lanové hrátky. Navržené hřiště je v rámci širšího okolí Tuřan jedinečné. Proto věříme, že bude využíváno jak dětmi ve volném čase, tak i místními mateřskými školkami a děti zde nejen v parném létě najdou útočiště.

Projekt logicky navazuje na vycházkovou trasu s alejí a obnovu Ivanov.potoka. Revitalizace podpoří místní flóru i faunu.

Pojďme Lesíčku vdechnout tu správnou atmosféru a využít jeho potenciál!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Díky plánovanému otevření průchodu mezi Lesíčkem a Kudrnovou ulicí bude tento zalesněný kousek zeleně lépe dosažitelný občanům Tuřan a vytvoří logickou návaznost na stávající okružní procházkové trasy. Revitalizací bude podpořena místní flóra i fauna. Vytvoření přírodního herního hřiště ve stínu vzrostlých stromů vytvoří zázemí pro mateřské školky a školy a místní děti budou moci lépe prozkoumávat divočinu Lesíčku a jeho tajemná zákoutí ve svém volném čase.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dendrologické posouzení 1 70 000 70 000
odstranění a úprava vybrané zeleně, úklid prostoru 1 330 000 330 000
odstranění starého nevhodného dětského hřiště 1 40 000 40 000
herní hřiště pro děti 1 900 000 900 000
dobrodružná stezka 1 100 000 100 000
lávka 1 15 000 15 000
ohniště s posezením 2 20 000 40 000
lavička 5 13 000 65 000
odpadkový koš 2 8 000 16 000
cesty a pěšiny, plocha dětského hřiště- nestmelený povrch 1 420 000 420 000
výsadba stromů 30 5 000 150 000
zajištění svahu nad cestou 1 80 000 80 000
výsadba keřového podrostu 500 200 100 000
podpora a založení lučního porostu a hajního podrostu 1 120 000 120 000
Projektová dokumentace 1 250 000 250 000
Údržba zeleně 3x ročně, zálivka 6x ročně, drobné opravy 1x ročně 3 90 000 270 000
Cena celkem: 2 966 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí Je nutné zpracovat inventarizaci a ocenění dřevin v řešeném území. Hodnotné a perspektivní dřeviny je nutné zachovat a zapracovat do projektu sadových úprav, který zpracuje autorizovaný zahradní architekt. Harmonogram prací stanovit tak, aby kácení na základě povolení proběhlo v období vegetačního klidu a sadové úpravy byly dokončeny ve vhodné agrotechnické lhůtě. proveditelný
Majetkový odbor Proveditelný vyjma malé části přiléhající k p.č.790/1 u komunikace Jubilejní; zde je řešen majetkoprávní vztah s uživatelem této části pozemku. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Větší část projektu se nachází ve stabilizované ploše parků. Navrhované úpravy jsou zde tedy možné. Pěšinu vedoucí severojižním směrem (kolem garáží z ulice Jubilejní) a její okolí je možno realizovat dočasně, protože je zde v územním plánu zamýšleno vedení komunikace. proveditelný
MČ Brno-Tuřany proveditelný