Edukační a relaxační zahrada
neproveditelný
Irena Greplová
2 409 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2019
46 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)

Zahrada bude zahrnovat zvýšené záhony,treláž pro popínavé rostliny, expozici běžných bylin pro výukové potřeby,příklady různých biotopů, permakulturní spirálu, prostor pro relaxaci, ošetřování stávající a dosadbu nové zeleně, nádoby na dešťovou vodu.

Jedná se o návrh atraktivních proměn nevyužité části pozemku areálu u náměstí Míru. Řešená plocha se nachází za novým plotem na ulici Lerchova 62. Záměrem projektu je zřídit zde relaxační a edukační zahradu, kterou by využívala v uzamykacím režimu široká veřejnost. Možnost vyžití nabídneme také žadatelům o zahrádky, které stávající kolonie na Kraví hoře a Žlutém kopci nemohou z kapacitních důvodů přijmout. O využití mají zájem i v těsném sousedství ležící školy. Ve zvýšených záhonech bude možnost pěstování květin, zeleniny i bylinek. Pro ukázku zde budou umístěny další prvky vycházející z principů přírodní zahrady, které nechávají poměrně široký prostor pro běžné rostliny i volně žijící drobné živočichy. Proto zde bude instalována nejen permakulturní spirála, ale budou tu zřízeny i dílčí biotopy pro příznivější podmínky jejich života, jako např. ještěrčí zídka, domek pro veverku, ptačí budky a pítka, broukoviště a hmyzí domečky. Ve stínu vzrostlé lípy zůstane i místo pro odpočinek a relaxaci. Nezbytností zabezpečení plochy bude zachytávání dešťové vody do nádob, vodovod a ohrazení anglického dvorku treláží s popínavými rostlinami v nádobách. Instalován bude také kompostér pro biologický odpad.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: • porozumění biodiversitě a vytváření pozitivního vztahu dětí a dospělých k
životnímu prostředí
• příjemný odpočinek v zeleni v centru Masarykovy čtvrti s dobrou
dostupností MHD
• názorné doplnění výuky sousedních škol v oblasti biologie (botanika,
ekologie, ochrana životního prostředí, biodiversita, hospodaření s dešťovou
vodou)
• podpora komunitního života
• estetický přínos, zkrášlení městského prostředí

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy a odstranění pozůstatků kotelny 1 300 000 300 000
Nádoby a treláž pro popínavé rostliny 1 200 000 200 000
Zvýšené záhony a kompost 1 250 000 250 000
Nová část plotu u Sušilových kolejí 1 50 000 50 000
Odpočívadlo a další mobiliář 1 280 000 280 000
Napojení na vodovodní přípojku areálu 1 150 000 150 000
Nádrže a technologie na dešťovou vodu 1 350 000 350 000
Biotopy pro drobné živočichy 1 24 000 24 000
Permakulturní prvky 1 35 000 35 000
Rostlinný materiál a jeho výsadba 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 260 000 260 000
Údržba, povýsadbová péče 3 70 000 210 000
Cena celkem: 2 409 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor správy majetku proveditelný
Majetkový odbor Pozemky p.č. 425/1 a 426/2 v k.ú. Stránice dotčené projektem nabylo statutární město Brno ve veřejném zájmu bezúplatným převodem od ČR-Ministerstva obrany za účelem výstavby veřejné občanské vybavenost, tj. k zajištění těchto služeb pro občany Masarykovy čtvrti, a to v souladu s územním plánem. Využití pozemků tak musí být v souladu s touto koncepcí.
Podle čl. V odst. 1 smlouvy o bezúplatném převodu předmětných pozemků se nemovitosti převádějí do vlastnictví nabyvatele :“... z důvodu veřejného zájmu pro výstavbu veřejné vybavenosti nekomerčního charakteru – pro umístění staveb a zařízení v oblasti veřejné správy, kultury, sociální péče, zdravotnictví, školství integrovaného záchranného systému, policie, dále pro umístění staveb a zařízení v souladu s územním plánem v oblasti obchodu a služeb.“
proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu se jedná o plochu smíšenou. Objekty zeleně jsou přípustnou součástí všech funkčních ploch, jedná se ale o návrhovou plochu, to znamená, že podoba území se v budoucnu ještě bude měnit. Území je třeba řešit komplexně. Tuhle skutečnost je nutné vzít na vědomí při projektové přípravě a v případě realizace. proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
MČ Brno-střed Rada městské části se nevyjádřila v termínu dle Zásad participativního rozpočtu města Brna. neproveditelný