Edukační a relaxační zahrada
podpořen podpisovým archem
Irena Greplová
2 409 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
10 měsíců
46 líbí se mi

Zahrada bude zahrnovat zvýšené záhony,treláž pro popínavé rostliny, expozici běžných bylin pro výukové potřeby,příklady různých biotopů, permakulturní spirálu, prostor pro relaxaci, ošetřování stávající a dosadbu nové zeleně, nádoby na dešťovou vodu.

Jedná se o návrh atraktivních proměn nevyužité části pozemku areálu u náměstí Míru. Řešená plocha se nachází za novým plotem na ulici Lerchova 62. Záměrem projektu je zřídit zde relaxační a edukační zahradu, kterou by využívala v uzamykacím režimu široká veřejnost. Možnost vyžití nabídneme také žadatelům o zahrádky, které stávající kolonie na Kraví hoře a Žlutém kopci nemohou z kapacitních důvodů přijmout. O využití mají zájem i v těsném sousedství ležící školy. Ve zvýšených záhonech bude možnost pěstování květin, zeleniny i bylinek. Pro ukázku zde budou umístěny další prvky vycházející z principů přírodní zahrady, které nechávají poměrně široký prostor pro běžné rostliny i volně žijící drobné živočichy. Proto zde bude instalována nejen permakulturní spirála, ale budou tu zřízeny i dílčí biotopy pro příznivější podmínky jejich života, jako např. ještěrčí zídka, domek pro veverku, ptačí budky a pítka, broukoviště a hmyzí domečky. Ve stínu vzrostlé lípy zůstane i místo pro odpočinek a relaxaci. Nezbytností zabezpečení plochy bude zachytávání dešťové vody do nádob, vodovod a ohrazení anglického dvorku treláží s popínavými rostlinami v nádobách. Instalován bude také kompostér pro biologický odpad.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: • porozumění biodiversitě a vytváření pozitivního vztahu dětí a dospělých k
životnímu prostředí
• příjemný odpočinek v zeleni v centru Masarykovy čtvrti s dobrou
dostupností MHD
• názorné doplnění výuky sousedních škol v oblasti biologie (botanika,
ekologie, ochrana životního prostředí, biodiversita, hospodaření s dešťovou
vodou)
• podpora komunitního života
• estetický přínos, zkrášlení městského prostředí

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy a odstranění pozůstatků kotelny 1 300 000 300 000
Nádoby a treláž pro popínavé rostliny 1 200 000 200 000
Zvýšené záhony a kompost 1 250 000 250 000
Nová část plotu u Sušilových kolejí 1 50 000 50 000
Odpočívadlo a další mobiliář 1 280 000 280 000
Napojení na vodovodní přípojku areálu 1 150 000 150 000
Nádrže a technologie na dešťovou vodu 1 350 000 350 000
Biotopy pro drobné živočichy 1 24 000 24 000
Permakulturní prvky 1 35 000 35 000
Rostlinný materiál a jeho výsadba 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 260 000 260 000
Údržba, povýsadbová péče 3 70 000 210 000
Cena celkem: 2 409 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor správy majetku posouzení probíhá
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu se jedná o plochu smíšenou. Objekty zeleně jsou přípustnou součástí všech funkčních ploch, jedná se ale o návrhovou plochu, to znamená, že podoba území se v budoucnu ještě bude měnit. Území je třeba řešit komplexně. Tuhle skutečnost je nutné vzít na vědomí při projektové přípravě a v případě realizace. proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný