„Kroftova – louka pod Palackého vrchem“
podpořen podpisovým archem
Martina Mikulincová
2 230 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
2020
287 líbí se mi

Provedení rekultivace daného území.

V jižní části území se nachází dvě plochy neudržované nejvýznamnější zeleně v městě Brně, které jsou v majetku města a jejichž plošný rozsah není možné zmenšit (dle vyhlášky č. 15/2007 SMB „o ochraně zeleně v městě Brně“); jedná se o plochu č.79 „Kroftova – louka pod Palackého vrchem“ zasahující areál pionýrského oddílu a plochu č. 81 „Kroftova – Pod Palackého vrchem“, která na ni navazuje směrem do řešeného území (prochází přes ni účelové komunikace); jižní částí území prochází zásobovací vodovodní řad DN 250; část území leží ve vzdálenosti menší než 25 m od okraje lesa.

Dle Územně analytických podkladů je řešené území zahrnuto do významných pohledových svahů (zařazeno v kategorii prostor. hodnot). Předmětné území je součástí tzv. zelených klínů a krajinných komplexů, které jsou vyhláškou statutárního města Brna č.2/2004, vymezeny jako nezastavitelné území. Vzhledem k nepřípustnému termínu pro výsadbu do 31.12.2024 navrhuji rekultivaci znehodnoceného území - nejlépe - ihned! Náhradní výsadba, oprava laviček, cyklostezka a architektonické dořešení dané oblasti v rámci podpory boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň, která bude sloužit široké veřejnosti. Bude důstojným vstupem k vycházkám do našeho příměstského lesa a zeleně, která je významnou součástí našeho životního prostředí a má všem občanům sloužit k rekreaci a neméně důležité funkci bioklimatické.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině, ochrana životního prostředí, dodržení Aarhuské úmluvy.

Příznivý prospěch pro širokou brněnskou veřejnost , Vytvoříme veřejný prostor pro aktivní odpočinek. Místo kde se budou bavit, relaxovat a cvičit děti, dospělí i senioři.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
park-zeleň a terénní úpravy 1 1 200 000 1 200 000
městský mobiliář 1 390 000 390 000
workoutové hřiště 1 300 000 300 000
projektová dokumentace 1 190 000 190 000
udržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 230 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Projekt je cílen do plochy krajinné zeleně, které jsou určeny pro zachování a obnovu krajinných hodnot v území. Následný projekt tedy musí být takového charakteru, aby tyto regulace respektoval. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Pozemek p.č. 5179/1 v k.ú. Žabovřesky je součástí pachtovní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Lesy města Brna, a.s. proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky posouzení probíhá