Řečkovický HRáj
proveditelný
Eva Matoušková
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
716 líbí se mi
2371 kladných hlasů

Zpřístupněme konečně zelený městský pozemek vedle školky na Škrétové, při ulici Družstevní. Část sahající k ul. Terezy Novákové je určena k zástavbě. Zachovejme jeho druhou část jako zdejší zelenou oázu "HRáj", ať máme kam chodit ven.

Tento náš záměr přihlašujeme opakovaně. Na základě připomínek a podnětů jsme jej upravili tak, aby vyhověl posuzování proveditelnosti ze strany magistrátu a městské části.
Pozemek je řadu let nepřístupný, zarostlý. Záměrem je využít v největší možné míře toho, co již na pozemku vyrostlo (stromy, keře, byliny). Doplnili bychom pouze mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše. Z herních prvků postačí např. jednoduché houpačky a obří pískoviště. Součástí projektu je péče a postupná výsadba keřů a menších rostlin na pozemku včetně míst, kde nebude možné zachovat stávající dřeviny. Důraz je kladen zejména na ty části pozemku, které do budoucna nemají být zastavěny, takové řešení představuje hospodárné nakládání s veřejnými penězi, neboť je v souladu s 1. i 2. etapou navrhované zástavby pozemku dnešní proluky, včetně technické a dopravní infrastruktury. HRáj přináší co nejméně nových zásahů a prvků při maximálním užitku. Součástí záměru je provedení oplocení tak, aby byla oddělena plocha pozemku určená k 1. etapě výstavby. Tím zároveň dojde k oddělení stávajících pronajímaných ploch. Plošný a objemový rozsah záměru bude zpřesněn v závislosti na výše uvedených záměrech zástavby po projednání s příslušnými úřady a městskou částí.
V minulosti jsme se s projektem dostali až do "Velkého finále", ikdyž nakonec jsme se k realizaci neprohlasovali. Letos to můžeme dokázat. Má to cenu, i kdyby mělo dojít z důvodu následující výstavby k dílčím ztrátám. Částky uvedené níže v rozpočtu jsou orientační.
Zajímavost na závěr - průměrný strom s 10 metrovou korunou chladí takovým výkonem jako 191 chladniček.
Nevytváříme hernu, ale příznivé a zajímavé přírodní prostředí. Jestliže jsme tedy ve výčtu uvedli např. jednoduché houpačky a pískoviště, jedná se o příklady. Stejně tak může být HRáj doplněn např. bosonohou stezkou, přírodě blízkými interaktivními prvky, nízkonákladovými zásahy apod.
Podstata je stále stejná, přírodní prostředí založené na využití především toho, co již na pozemku vyrostlo!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zlepší zejména venkovní volnočasové vyžití v našem těsném sousedství. Zpřístupní a bude rozvíjet stávající venkovní plochu a napomůže ke zlepšení kvality života obyvatel Řečkovic.
Dospělým bude sloužit jako místo procházek a setkávání, zábavy i odpočinku, dětem jako velká herna určená k volné zábavě, ke hře ve kvalitním venkovním prostředí, Konečně budeme mít kam chodit ven a nebudeme muset až do Medlánek nebo na Babu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
celkové náklady a realizace projektu včetně úklidu a dendrologického posouzení. 1 2 700 000 2 700 000
péče, údržba a drobné opravy 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle územního plánu je parcela p.č.49, v k.ú. Řečkovice součástí stavební návrhové plochy smíšené obchodu a služeb. Současné využití území je tedy dočasné. Objekty zeleně a dětských hřišť jsou obecně přípustnou součástí všech funkčních ploch, ale pro toto území bylo již vydáno závazné stanovisko pro záměr "Bytové domy Tereza Nováková – I. etapa". Projekt je tedy proveditelný pouze za podmínky vzájemné koordinace a nenarušení záměru výstavby. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Bytový odbor V rámci realizace je nutné odsouhlasení konkrétního řešení projektu ze strany Bytového odboru Magistrátu města Brna z hlediska přizpůsobení 1. a 2. etapě projektu bytové výstavby statutárního města Brna a ze strany městské části Brno-Řečkovice. proveditelný
Odbor investiční Proveditelný s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací projektu za podmínky, že v případě realizace bude nutné odsouhlasení konkrétního řešení projektu ze strany Bytového odboru Magistrátu města Brna z hlediska přizpůsobení 1. a 2. etapě projektu bytové výstavby statutárního města Brna a také z úrovně městské části Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. proveditelný