Cyklotrasa Kníničky - Sokolák
proveditelný
Martin Žák
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Kníničky
2020
364 líbí se mi
926 kladných hlasů

Dopojení cyklotrasy od Medlánek, přes Hluboček, Kníničky na Sokolské koupaliště, které pak navazuje na trasu k hradu Veveří...

Oprava povrchu složeného z mechanicky zpevněného kameniva, případně podobného materiálu na městských pozemcích v úseku cca 1,3km a šířce cca 2,5m od ulice Ondrova/Ambrožova směrem přes les Bukoviny na Sokolské koupaliště. Navržená trasa doplní hojně využívanou trasu cyklistů, kteří míří od Medlánek či Jinačovič, Kuřima směrem na přehradu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Město Brno a celý jihomoravský kraj je hojně využívaný cyklisty. Zde se je možnost jednoduše upravit na městských pozemcích 1,3km dlouhou cestu a propojit tak hojně využívanou cyklistickou trasu od Medlánek s přehradou.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování výzvy na opravu cesty 1 50 000 50 000
Realizace 1 2 905 000 2 905 000
běžná údržba 3 15 000 45 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Upozorňujeme, že na konci úseku od ul. Ondrova před odbočením vpravo k Rozdrojovickému potoku je stezka v délce cca 30 m vyjetá na pozemcích, které nejsou majetkem města (p.č. 3303 a p.č. 3317 v k.ú. Kníničky. Trasu cyklostezky je v tomto úseku nutno přesunout na vedlejší městské pozemky, současně vyjetá stezka je místy vedena na pozemcích evidovaných jako zemědělský půdní fond (p.č.451/7, 658/4, 3743,3745 k.ú. Kníničky).

 
proveditelný
Odbor životního prostředí Trasou mohou být dotčeny významné krajinné prvky (VKP) les, registrovaný VKP Čihadlo nebo vodní tok Rozdrojovický potok, které jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), chráněny před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Trasu je nutné upřesnit a projednat s orgánem ochrany přírody, tj. Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, který posoudí, zda je nutné vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. proveditelný
Odbor zdraví Z popisu není patrné, zda se jedná výhradně o cyklostezku nebo smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. Pokud by se jednalo o smíšenou stezku při projektování a realizaci je nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno - Kníničky Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný