SOS pro jezírka obory Holedné!
proveditelný
Svitlana Polak
1 833 500 Kč (navržený)
Zvířata
Brno - Jundrov
2020
1319 líbí se mi
3581 kladných hlasů

Chci navrhnout možnost záchrany alespoň jednoho z pěti kdysi pěkných jezírek a potůčku brněnské obory Holedné, které jsou zdrojem pitné vody pro zvířata a místem odpočinku tisíců návštěvníků z Brna a okolí.

Před deseti lety 5 malých jezírek uprostřed obory Holedné byly živé, krásné. Kvetly tam lilie, voněla máta, plavaly malé rybičky a také se tam chodila napít různá zvířata. Teď je to úplně jinak. Jezírka jsou natolik zašpiněná, že ani lidé, ani zvířata ke hrozně zapáchající vodě už nechodí blízko a ryby jíž zde neplavou.
Jedno z pěti jezírek vyschlo, tři se nachází na území patřícím soukromým majitelům. Proto se snažím navrhnout záchranu alespoň jednoho, kdysi okouzlujícího kulatého jezírka a potůčku – zdrojů pitné vody pro zvířata. Potůček o délce asi 600 m, vytékající z největšího jezírka v oboře, je zanesen listím a větvemi a má hodně zátarasů, které jsou z padlých stromů. Myslím si, že je potřeba také vyčištění povrchu asfaltové cesty kolem potůčku od listí, spadlého v minulých letech.
Kvůli kůrovcově kalamitě obora Holedná ztratila většinu borovic a smrků. Pro žijící v oboře zvířata je to šok. Očištěním a záchranou potůčku a jezírka můžeme alespoň něčím pomoci zde žijícím živočichům a taky sobě samým zpříjemnit vycházky v lesních prostorech..

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Záchranou dvou důležitých úseků obory Holedné zajistíme zdroj pitné vody pro zvířata zde žijící a pěkné místo odpočinku pro návštěvníky.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vyčištění kulatého jezírka (m3) 300 1 300 390 000
Vyčištění dna vyschlého jezírka (m2) 250 350 87 500
Vyčištění potůčku od větví a listí (m2) 800 500 400 000
Odstranění zátarasů z potůčku (ks) 13 2 000 26 000
Odstranění listí z asfalt. cesty u potůčku (m2) 600 300 180 000
Odvoz všeho získaného čištěním (m3) 450 400 180 000
Projektová dokumentace 1 150 000 150 000
Hydrogeologický průzkum 1 100 000 100 000
Přírodovědný průzkum 1 20 000 20 000
Údržba potůčku a cesty 3 100 000 300 000
Cena celkem: 1 833 500 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje V současném územním plánu se jedná o pozemky určené k plnění funkce lesa a studánka je zde zaznačena jako jev sledovaný v územně analytických podkladech. Obnova studánky není v rozporu s ÚPmB. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Záměr bude realizován na bezejmenném pravobřežním přítoku vodního toku Vrbovec (v projektu označeném jako potůček) a občasném pravobřežním přítoku vodního toku Vrbovec, jehož součástí je jezírko, a dále na lesním pozemku, které jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), významnými krajinnými prvky. Ty jsou chráněny před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Záměr je proveditelný při dodržení následujících podmínek: 1) K danému záměru bude nutné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, tj. Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, k zásahu do významných krajinných prvků dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. 2) Bude nezbytné provedení přírodovědného průzkumu dotčených pozemků odbornou osobou, který bude sloužit jako podklad pro vydání závazného stanoviska. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno - Jundrov Městská část souhlasí s realizací projektu.  proveditelný