Vytunění Cacovického ostrova
proveditelný
Jan Bogdan
2 990 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Maloměřice a Obřany
2020
361 líbí se mi
1151 kladných hlasů

Vylepšíme oblíbenou destinaci mnoha Brňanů - Cacovický ostrov, aby lépe sloužil pro relaxaci a volnočasové aktivity. Na vodní tůně rozpočet nestačí, tak vytvoříme nová přírodní zákoutí, která poskytnou odpočinek a zábavu pro malé i velké návštěvníky.

Cacovický ostrov vznikl v údolí řeky Svitavy už dávno a zdá se, že ze stejné doby pocházejí i místní lavičky. Ostrov kromě jejich pozůstatků pokrývají převážně rozlehlé travnaté plochy doplněné o dětské hřiště s pískovištěm a lanovkou, parkourové hřiště, pumptrack či asfaltový okruh. Mimo to, že na ostrově téměř není kde posedět, je zde obtížné najít koš na odpadky či v létě stín.

Chceme proto vytvořit nová přírodní zákoutí tvořená skupinami stromů, které ostrov opticky rozdělí a v horkých dnech poskytnou kýžený stín. V jejich blízkosti umístíme nové lavičky, piknikové stoly a odpadkové koše. K tomu doplníme nové herní prvky v centrální části ostrova u dětského hřiště (opičí dráha) a také na severním konci v okolí pumptracku (hřiště na petanque). Nové herní prvky, zeleň a mobiliář umožní zábavnější a příjemnější trávení času malých i velkých pumperů, parkouristů, bruslařů, cyklistů, běžců či pejskařů.

Jelikož ostrov leží v biokoridoru řeky Svitavy, budou veškeré nové prvky přírodního charakteru respektujícího místní podmínky a druhovou skladbu fauny a flory. Jejich přesná podoba a umístění budou předmětem architektonického návrhu, který bude konzultován s místní samosprávou, aby byl v souladu se všemi příslušnými normami a umožnil co nejsnazší údržbu.

Navržený rozpočet 2,5 mil.Kč na realizaci bude rozdělen na tři zhruba stejné části:
1) HERNÍ PRVKY - umožní pořízení a instalaci alespoň 3 nových herních prvků (petanque, překážková dráha, vodní prvek, zapuštěná trampolína...) a nezbytné úpravy jejich podloží a okolí
2) ZELEŇ- postačí na pořízení a výsadbu nejméně 50 vzrostlých stromů (vč. hnojiva, kotvení a zavlažovacích vaků) a dalších rostlin
3) MOBILIÁŘ - zajistí nákup a montáž přibližně dvou desítek laviček a lehátek, dvou piknikových stolů a pěti odpadkových košů

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu spočívá ve zkvalitnění a rozšíření možností trávení volného času v severovýchodní části Brna. Z jeho uskutečnění bude těžit mnoho Brňanů, kteří Cacovický ostrov navštěvují, což jsou nejen obyvatelé rozrůstající se městské části Maloměřice a Obřany ale i sousedních čtvrtí Husovice, Lesná čí Židenice. Na své si přijdou děti i dospělí při sportu a odpočinku v přírodě.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Architektonický návrh a projektová dokumentace 1 190 000 190 000
Realizace (nové herní prvky, zeleň a mobiliář) 1 2 500 000 2 500 000
Údržba herních prvků, mobiláře a zeleně 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Cacovický ostrov je součástí regionálního biocentra územního systému ekologické stability (ÚSES) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V roce 2010–2011 bylo území Cacovického ostrova revitalizováno do stavu přírodně krajinářského parku v ploché údolní nivě, kde se vytvořily vhodné podmínky pro výskyt volně žijících živočichů a současně se vytvořila oblast na území města Brna pro volnou odpočinkovou aktivitu veřejnosti. Ochranná pásma nadzemního elektrického vedení, a dalších inženýrských sítí, které územím procházejí, značně omezují možnosti výsadby stromů, proto se v kompozici území uplatňují větší plochy luk, které doplňují stromořadí, skupiny stromů a keřů. Vhodné dřeviny pro výsadbu jsou javory, jasany, lípy, babyky, olše, duby, střemchy, vrby. Projektovou dokumentaci včetně návrhu doplnění výsadeb musí zpracovat specialista zaměřený na krajinářskou tvorbu. K projektu bude požádat o vyjádření případně o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, tj. Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany Městská část souhlasí s realizací projektu ve smyslu obnovy mobiliáře a citlivě umístěných herních prvků při zachování přírodního rázu biocentra a to za předpokladu konzultace návrhu a realizace s městskou částí.  proveditelný