Cyklostezka vyhlídka–Kampus (studie, PD)
proveditelný
David Jaša
400 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2020
356 líbí se mi
1129 kladných hlasů

Pojďme udělat dosud zbytečný kopec na svratecké cyklostezce užitečným. Třeba tím, že by se z jeho vrcholu dalo pokračovat do Kampusu v Bohunicích.

V Brně vede jedna z nejdůležitějších cyklostezek půl kilometru od areálu velké faktulní nemocnice a několika fakult Masarykovy univerzity. Zaměstnanci a studenti z velké části Brna by tedy mohli pohodlně dojíždět na kole a vyhnout se tak přeplněné MHD nebo adrenalinu při hledání parkovacího místa. Jenže - ze stezky se není ke kampusu a areálu FN Bohunice jak dostat! Tedy ne pokud člověk neholduje stoupání v provozu bez sebemenší ochrany (Pisárecká-Rybnická), neholduje technickým finesám singletrailům (cestičky ve svahu mezi údolím Čertíku a plošinou, kde kampus a FN leží) nebo nechce si dát na závěr vrchařskou prémii a ještě k tomu být od bahna (vystoupat cestou od Jungle parku). V případě cesty od centra, východu a jihu města ještě navíc poté, co člověk sjede od „Vyhlídky u přístřešku“ dolů k Jungle parku.

Nicméně právě ztracený spád od vyhlídky k lanovému centru skýtá příležitost. Příležitost propojit vyhlídku plynule stoupající za každého počasí pohodlně sjízdnou asfaltovou cestou s dnešním koncem ulice Vinohrady, nad objektem čističky odpadních vod. Odtud už je stoupání až ke kampusu a FN méně strmé než je cesta od stezky k ČOV. Pro příjezd jak od severu, tak od centra, jihu a východu tak vznikne výrazně nejpohodlnější možnost, jak výškový rozdíl překonat.

Nová stezka by měla mít ideálně šířku alespoň 4 m pro pohodlné míjení chodců i cyklistů, asfaltový povrch pro celoroční sjízdnost, bude-li někdy osvětlena stezka mezi Anthroposem a Kamennou, měla by být osvětlena i nová cesta a v podélném profilu by optimálně měla být zalomena tak, aby ze začátku od vyhlídky stoupala a poté, před napojením na ulici Vinohrady, vedla po rovině. Aby člověk nabral síly před vystoupáním závěrečných 30 m a aby se případně dalo navázat velkoryse trasovanou stezkou, která by došla až ke kampusu v jednotném mírném sklonu (např. 4 %).

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Umožnění dopravy na kole tisícům zaměstnanců, studentů, pacientů a návštěv, pro které jsou nyní areály FN Brno Bohunice a kampus Masarykovy univerzity zcela cyklisticky nepřístupné

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Studie, Projekt 1 300 000 300 000
Geologický průzkum, 1 vrt 5 20 000 100 000
Cena celkem: 400 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o pozemky určené k plnění funkce lesa, nezastavěné území. Podle stavebního zákona (§18 odst.5) zde lze umisťovat v souladu s charakterem území takové stavby, zařízení a jiná opatření, která zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky. proveditelný
Majetkový odbor Nutno respektovat vlastnické hranice pozemků dotčených vedením trasy; v jejím sousedství jsou pozemky, které nejsou majetkem města. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v rámci strategie #brno2050 v souladu s hodnotou Město s efektivní a udržitelnou mobilitou, kde se pojí s dílčím cílem B „Vytvořit efektivní a prostupný systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavkům uživatelů“. Dále projekt naplňuje hodnotu Sportovní město skrze dílčí cíl A „Podpořit rekreační sport pro všechny generace“, v opatření "Dobudovat plánovanou infrastrukturní síť cyklostezek a cyklistických radiál a běžeckých tras a tras pro aktivní pěší." proveditelný
Odbor zdraví Dle popisu se jedná o smíšenou stezku pro chodce a cyklisty, při projektování a realizaci je nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný