Cyklopruhy na Cejlu (PD)
nevítězný
Kateřina Pavlíková
950 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2020
377 líbí se mi
1065 kladných hlasů

Cílem projektu je realizace studie proveditelnosti a projektové dokumentace propojení cyklostezky podél řeky Svitavy s centrem města v lokalitě ulice Cejl.

Cyklisté využívající cyklostezku podél řeky Svitavy se u nákupní zóny na ul. Tkalcovské od stezky odpojují a míří směrem do centra. Nemají však možnost absolvovat tento úsek bezpečně, mimo frekventované komunikace. To stejné platí i v opačném směru z centra směrem ke svitavské cyklostezce. V prvním případě cyklisté volí pro průjezd většinou ul. Cejl nebo ul. Bratislavskou, směrem od centra je možné zvolit pouze ul. Cejl. Bylo by proto vhodné na ulici Cejl (vzhledem k její šíři) zhotovit dva samostatné oddělené cyklo pruhy vedoucí v obou směrech, nebo případně vytvořit jeden cyklo pruh na ulici Bratislavské, která je v současnosti jednosměrná a kde jsou po obou stranách komunikace vyhrazena parkovací místa. Studie proveditelnosti a následně zpracovaný projektový záměr (včetně konkrétních opatření) by měly zahrnout také pohodlnější a bezbariérové napojení na cyklostezku vedoucí po Svitavském nábřeží, kde je velmi problematické objíždění závor na parkovišti a průjezd otvorem v zídce za nákupní zónou. Součástí projektu by mělo být i navržení bezpečného napojení na Malinovském náměstí.
Tento projekt je v souladu s Generelem cyklistické dopravy, ve kterém je ulice Cejl vedena jako páteřní uliční cyklotrasa zabezpečující hlavní dopravní proud z centra města směrem do východních částí města. Záměr je také v souladu s Územním plánem města Brna.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací samotného projektu dojde ke zlepšení bezpečnosti cyklistů i také motoristů v oblasti ulice Cejl. Dojde ke snížení počtu cyklo nehod a kolizních situací. Realizace bude motivovat obyvatele dotčených oblastí k využití udržitelného módu dopravy (kola, elektrokola, koloběžky) a dojde tak nejen ke snížení dopravního zatížení oblasti, ale i ke snížení emisí C02 a dalších polutantů (prachové částice atd.).

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 800 000 800 000
Studie proveditelnosti 1 150 000 150 000
Cena celkem: 950 000 Kč

Posouzení proveditelnosti