Kamenná - odpočinek, atrakce, kultivace
proveditelný
Radim Horák
2 999 666 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2020
343 líbí se mi
1158 kladných hlasů

Propojení cesty u nábřeží Svratky s ulicí Kamennou stávající bezbariérovou lávkou. Doplnění jednoduchých atrakcí pro pobyt s dětmi a relaxaci dospělých. Kultivace pozemku.

Na p. č. 766 v k. ú. Štýřice stával dům Kamenná 42, který ovlivňoval danou parcelu, a i díky tomuto objektu vzniklo z dnešního pohledu nešťastné řešení bezbariérové přístupové cesty na pozemek p. č. 769 ve formě ocelové lávky. Snahou projektu je proměnit pozemek tak, aby jej mohla využít široká veřejnost – pomocí bezbariérového přístupu propojit ul. Kamenná s nábřežím Svratky pro pěší a cyklisty a dále doplnit na předmětnou parcelu objekty k využití místními obyvateli, především dětmi a mládeží. Celý koncept by doplnil projekt „Protipovodňových opatření nábřeží řeky Svratky“ (viz www.voda.brno.cz) o bezbariérové propojení.
-
V lokalitě je jen málo míst, kde se dá trávit čas s dětmi. Nejbližší parky a dětská hřiště jsou až za rušnými silnicemi (Poříčí, Vídeňská, Renneská třída). V okolí je pouze zbytková plocha u lávky na Táborského nábřeží, kde není stín a která je využívána jako výběh pro psy. Potom je tu malé zákoutí naopak věčně ve stínu u stezky k Anthroposu, které vzniklo víceméně svépomocí. Bylo by tedy žádoucí využít tento prostor pro klidové místo s lavičkami a atrakcemi pro děti (např. skluzavka, houpačka, prolézačky...) a mládež a dospělé (např. petanque, stůl pro stolní tenis, venkovní gril...).
-
Projekt podporuje místní komunita – obyvatelé Kamenné kolonie, ulic Táborského nábřeží, Kamenná a Ludmily Konečné, vedení Lipky a spolků, které sídlí v této oblasti. O široké podpoře projektu byli na setkáních přímo na předmětném pozemku informováni představitelé Statutárního města Brna i městské části Brno-střed.
-
Provozně by byl dotčený pozemek oplocený u ulice Kamenná a u řeky, tak jak tomu bývá u dětských hřišť, s vlastním provozním řádem. Byl by koncepčně osázený zelení, lávka by se nechala částečně porůst vegetací a může být využita i pro umístění haptických a dalších vzdělávacích pomůcek souvisejících s environmentálním vzděláváním.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: - propojení cesty na nábřeží řeky Svratky s ulicí Kamennou a tím částečné ulehčení úzkému chodníku na ulici Kamenná (bezbariérové vylepšení a návaznost na plánovaný projekt protipovodňových opatření při nábřeží řeky Svratky)
- „atrakce“ pro děti a dospělé a místo pro odpočinek, které v širokém okolí chybí
- kultivace stávající konstrukce lávky a revitalizace celého dotčeného pozemku p. č. 766 a části

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy, zeleň, odpočinkové zóny, oplocení, vybavení 1 2 450 000 2 450 000
Projektová dokumentace 1 249 666 249 666
Údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 999 666 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Vzhledem k nedostatečné specifikaci vybavení, nelze objektivně posoudit. Projek je proveditelný s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Nutno koordinovat s investičním záměrem: Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Projekt realizace protipovodňových opatření počítá s vybudováním lávky na pravém břehu Svratky v dotčené lokalitě. Technické řešení lávky bude předmětem vyšší projektové dokumentace. Projekt protipovodňové ochrany řešil koordinace se stavbou ocelové lávky sloužící jako přístup na zahradu Lipka, aby nedošlo k zásahu na pozemky otevřené zahrady a ohrožení stavby lávky. Branka areálu zůstane zachována, ale nebude v současné době umožňovat bezbariérovost na plánovoanou dřevěnou lávku. proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu.  proveditelný