Velkomoravská knihovna
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Vzdělání
BRNO
2020
61 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
207 kladných hlasů

Morava v 9. století byla mnohem rozsáhlejší, než dnes. K pochopení Velké Moravy potřebujeme mít dostupnou literaturu i z území, která jsou dnes za hranicí ČR. Až na výjimky tato literatura (archeologické nálezy, památky, pověsti) u nás zcela chybí.

Pečlivé bádání o Velké Moravě má mezioborový charakter. Opírá se o archeologii 9. století, ale také o dějiny starší i mladší a vzhledem k torzovitosti zpráv i o pověsti, pomístní jména, etymologii, heraldiku... Nepotřebujeme soustřeďovat v jedné knihovně knížky, které vyšly u nás a jsou dostupné v běžných knihovních fondech. Potřebujeme ale doplnit literaturu, která je u nás až na některé základní výjimky zcela nedostupná a týká se klíčových míst na území Moravy, které je dnes za státní hranicí ČR, knih o archeologických nálezech, pověstech aj. Také knih, které sice vyšly v minulosti, ale nejsou k dispozici oskenované na internetu. Dále v našich knihovnách zcela chybějí některé zásadní výsledky bádání o dějinách Evropy a Slovanů, které vyšly v zahraničí, literatura o nových metodách bádání, jakož i knihy, které umožňují pochopit naše památky a dějiny skrze srovnání s jinými slovanskými i neslovanskými zeměmi, zejména v Evropě. Cílem projektu je doplnit literaturu v Brně ve veřejnosti dostupné knihovně o knihy, které v brněnských knihovnách nejsou vůbec zastoupeny, nikoli pořizovat knihy, které už v kterékoli brněnské knihovně jsou. O knihy by se mohly podělit s podmínkou, že umožní alespoň jejich prezenční studium všem zájemcům, různé brněnské knihovny v majetku města (Archiv města Brna, Muzeum města Brna, Knihovna Jiřího Mahena aj.). Z projektu bychom tedy získali knihy o raně středověké architektuře v celé Evropě, knihy o hradištích a některých archeologických nálezech od neolitu po 13. století, o románském umění včetně architektury, rotundách, zasvěceních kostelů, erbech, pečetích, šlechtických rodech, pověstech, místních jménech (nejen obcí) a jejich výkladu, o runových nápisech, hlaholici, počátcích cyrilice, velkomoravských svatých (sv. Dobroslava, svatí Sedmipočetníci a jiní). K tomu veškerou základní literaturu o klíčových místech někdejšího území Moravy (Blatnohrad, Nitra, Bratislava, Bezprim, Bihar aj.) a místech souvisejících. Jaké knihy byste uvítali Vy?

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Jaký má smysl, uvažovat o dějinách velkomoravského státu v hranicích, vzniklých stovky let po jeho rozpadu? Jak můžeme studovat dějiny Moravy v 9. století, když u nás nemáme žádnou literaturu ani o některých centrech tehdejšího moravského státu? Lze chápat některé památky (hmotné i nehmotné), když na území dnešní Moravy jde o unikáty a pro absenci příslušné zahraniční literatury nemáme možnost zjistit, zda existují obdoby v jiných zemích a pokud existují, nelze k nim zjistit žádné podrobnosti?

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
zahraniční literatura, včetně dříve vydaných titulů, počet knih do vyčerpání financí 1 2 490 000 2 490 000
údržba (katalogizace apod.) 3 170 000 510 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti