Dětské a workoutové hřiště nad gymnáziem
Jiří Kohoutek
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - střed
2021
147 líbí se mi

Rekultivace zanedbané parcely nad gymnáziem při ulici Žižkova a její přeměna na dětské a workoutové hřiště. Součástí projektu je vyčištění pozemku, drobné terénní úpravy, kultivace stávající a výsadba nové zeleně, umístění herních prvků a laviček.

Zanedbaná parcela nad gymnáziem při ulici Žižkova, v těsném sousedství dvou mateřských škol, představuje ve stávajícím stavu nejen nehezký, ale potenciálně i rizikový prostor (neodstraněné zbytky oplocení, zahradních chatek, odpadky, zanedbaná kulturní i náletová zeleň atd.). Rekultivací dojde k odstranění tohoto nebezpečného místa a současně k dalšímu zatraktivnění hojně využívané přilehlé cesty, která má být v nejbližším období rekonstruována MČ Brno-střed.
V první fázi realizace projektu budou z pozemku odstraněny zbytky oplocení, zahradních chatek a zanedbaná zeleň a budou provedeny základní terénní úpravy. Ponechány budou pouze ty vzrostlé stromy, popř. keře, které plánovaný dendrologický průzkum vyhodnotí jako perspektivní. Tato zeleň bude v další fázi realizace doplněna o kvalitní výsadbu 10 až 20 kusů zapěstovaných stromů a dále keřů, které budou rozmístěny v souladu s projektem.
Ve druhé fázi realizace budou zbudovány sjezdové rampy pro kočárky z cesty do prostoru hřiště a případně opěrné zídky, bránící sesouvání svažitého terénu. S ohledem na přírodní charakter lokality by byly vhodné např. na sucho stavěné zídky z lomového kamene. Dále budou za použití vhodných přírodních materiálů urovnány a zpevněny dopadové plochy pod plánovanými herními a workoutovými prvky.
V závěrečné fázi budou zakoupeny a v souladu s projektem rozmístěny herní a workoutové prvky, lavičky a zeleň. Ta by měla plochu pozemku nenásilně rozčlenit na tři zóny. Klidovou, kde by umístění laviček mělo umožnit odpočinek starších osob v zeleni s výhledem, cvičební, s předpokládaným umístěním cca 5 ks workoutových prvků, a herní, s předpokládaným umístěním alespoň 5 ks herních prvků a laviček umožňujících dohled maminek nad hrajícími si dětmi. Nepředpokládá se umístění pískoviště, vzhledem k jeho obtížné ochraně před psy a toulavými kočkami. Naopak jedním z předpokládaných prvků je lanová pyramida, která dětem ze svého vrcholku umožní nádherný výhled na panorama východní části města Brna.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zanedbaný pozemek se změní ve vícegenerační, celodenně využívaný prostor v zeleni, v těsné blízkosti dvou MŠ a gymnázia. Herní prvky využijí jak školky z okolí, tak maminky s dětmi. Workoutové prvky budou sloužit pro aktivní relaxaci studentům okolních škol i sportovcům, kteří se v místě věnují joggingu. Umístěním laviček se vytvoří i místo pro odpočinek starších osob. Stávající neudržovaná zeleň bude zčásti zachována, zčásti nahrazena kvalitní výsadbou zapěstovaných stromů a keřů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování projektu, dendrologický průzkum stávajících dřevin 1 150 000 150 000
Příprava pozemku (odstranění zbytků chatek a náletových dřevin) 1 900 000 900 000
Drobné stavební práce (sjezdové rampy pro kočárky, opěrné zídky) 1 300 000 300 000
Herní prvky, cvičební prvky a mobiliář (komplet) 1 1 200 000 1 200 000
Výsadby (stromy, keře, traviny, byliny, květiny) 1 300 000 300 000
Údržba zeleně a kontrola herních prvků 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč