EKOPark Žabovřeské louky
proveditelný
Martin Reichman
2 990 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žabovřesky
2021
655 líbí se mi

Cílem projektu je revitalizace území Žabovřeských luk. Navrhované úpravy území budou plnit funkci regionálního biocentra a zároveň poskytnou místo pro sportovní aktivity dětí a odpočinek pro širokou veřejnost.

„Vytvořením EKOParku Žabovřeské louky se zásadně zlepší současný neutěšený a zanedbaný stav území a vznikne místo pro odpočinek a sportovní vyžití nejen pro občany Žabovřesk a okolí.“

Projekt upravuje území Žabovřeských luk, které je v současné době zatížené komunálním a stavebním odpadem a nežádoucími přírodními procesy. Projekt klade důraz na přínos přírodě formou zvýšení biodiverzity a mikroklimatu a schopnosti zadržovat vodu v krajině. Plní ale i rekreační funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti na travnatém hřišti.

Návrh zahrnuje likvidaci invazních druhů porostů a rostlin, vytvoření tůní, které zajistí cenný biotop mokřadu s vodním ekosystémem, terénní a vegetační úpravy ke zvýšení biodiverzity lesoparkového typu, květnaté louky a krajinného trávníku. V části území je navržena travnatá hrací plocha pro děti, která bude zabezpečena proti vandalismu. K odpočinku pro návštěvníky EKOParku je navržený mobiliář z přírodních materiálů, vyrobený z kmenů pokácených invazních stromů v území.

Projekt zvyšuje ekologickou stabilitu území a není v rozporu s územním plánem Statutárního města Brna.
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt EKOParku zvyšuje ekologickou stabilitu území, rozšiřuje jeho biodiverzitu a mikroklima a zvyšuje schopnost zadržovat v krajině vodu. Plní i rekreační funkci a přináší možnost sportovního vyžití pro děti a širokou veřejnost. Projekt EKOParku Žabovřeské louky není v rozporu s územním plánem Statutárního města Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní a vegetační úpravy 1 1 080 000 1 080 000
Hřiště, pěšiny, mobiliář 1 1 660 000 1 660 000
Projektová dokumentace 1 250 000 250 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část. 0
Cena celkem: 2 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Záměr je navržen v údolní nivě řeky Svratky, která je zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (zákon o ochraně přírody) významným krajinným prvkem a je chráněn před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Dle platného územního plánu města Brna jsou pozemky vymezeny jako plochy krajinná zeleň všeobecná a plocha je součástí regionálního územního systému ekologické stability - biocentra. Územní systém ekologické stability udržují přírodní rovnováhu v krajině. Pozemky pro realizaci záměru se vyznačují vysokou biodiverzitou – smíšená zeleň sestávající z části ze zatravněné plochy a z části z náletových dřevin keřového a stromového vzrůstu. Projekt počítá s vytvořením náhradního biotopu v podobě mokřadu s vodním ekosystémem, který nahradí stávající plochy zeleně, které jsou biotopem pro řadu rostlinných i živočišných druhů. Vzhledem k zajištění fungování regionálního biocentra není možné navrženou travnatou dětskou plochu oplotit. Záměr lze realizovat pouze nedojde-li v regionálním biocentru k vytvoření bariéry znemožňující migraci organismů. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Lokalita se nachází v záplavovém území významného vodního toku Svratky, projekt je proveditelný za splnění podmínek, které vyplývají z vodního zákona č. 254/2001 Sb. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu se jedná o plochu krajinné zeleně všeobecné s vymezeným ochranným režimem - biocentrem územního systému ekologické stability. Projekt tedy musí splnit podmínky využití pro plochy krajinné zeleně a zároveň biocentra (viz vyhláška č.2/2004). Realizace staveb (například případné oplocení) je příspustná pouze na základě podrobnější územně plánovací dokumentace, která pro danou lokalitu není zpracována. Je tedy nutné v případě realizace projektu dodržet čistě přírodní charakter záměru. Tedy terénní a vegetační úpravy apod. jsou zde přípustné, stavby nikoli. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na tříletou správu a udržitelnost projektu. proveditelný