Zamilovaný hájek budoucím generacím
proveditelný
Petr Bořecký
2 650 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2021
605 líbí se mi

Cílem projektu je revitalizace oblíbeného Zamilovaného hájku jako celku. Jedině tak bude možné na tomto území efektivně provázat přírodní krásy s historickým odkazem našich předků a citlivě lokalitě nabídnout možnosti rekreace a aktivního odpočinku.

Při vytvoření lední plochy v mrazivých měsících se v lokalitě navíc nabízí možnost přírodního bruslení.

Dostatek laviček a odpadkových košů přispěje k celkovému dotvoření jedinečné odpočinkové zóny v oáze přírody. Pro pohodlné užívání lední plochy v zimních měsících pomůže přenosný mobiliář, který se v mrazivých dnech umístí do blízkosti přírodního kluziště.

Součásti projektu je naučná stezka, která odkazuje na historii Zamilovaného hájku. Stezka má informovat o historii mlýnů, rybníka i celého území Zamilovaného hájku.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt s názvem Zamilovaný hájek budoucím generacím jednoduše propojuje historii se současností a vytváří pro široké okolí místo pro aktivní rekreaci. Projekt se zaměřuje na území jako na celek a je v souladu s územním plánem.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava hřiště 1 200 000 200 000
Úprava ZH, vybudování přístupu, pěšinky 1 1 000 000 1 000 000
Naučná stezka o historii Zamilce 1 300 000 300 000
Lavičky, odpadkové koše, mobiliář 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 250 000 250 000
Údržba mobiliáře, zimní údržba, svoz odpadu 3 200 000 600 000
Cena celkem: 2 650 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu se jedná o stabilizovanou vodohospodářskou plochu, která slouží pro vodohospodářské účely spojené zejména s ochranou a využíváním vodních zdrojů nebo ochranou proti vodě jako přírodnímu živlu a přípustné jsou zde pouze stavby, které slouží pro tento účel. Rybníček tedy musí v případě realizace splnit tuto podmínku. proveditelný
Majetkový odbor Podle identifikace je projekt situován na p.č. 3245 a 3245 k.ú. Řečkovice. proveditelný
Odbor životního prostředí Plocha vodohospodářského díla (poldru) je dle platného ÚPmB vymezena jako lokální územní systém ekologické stability – biocentrum. Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a dle § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody, je územní systém ekologické stability vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu v krajině. Vytvoření vodní plochy v daném prostoru je v souladu se zájmy ochrany přírody. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je potřeba respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.) a v rámci možností se je pokusit realizovat. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Proveditelný s podmínkou, že jednotlivé "aktivity" budou v souladu se schváleným manipulačním řádem, který je uložen na Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna. proveditelný