Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle
v realizaci

Cílem projektu je doplnit v amfiteátru osvětlení a schody do hlediště.

Přírodní amfiteátr se nachází v Čertově rokli, rozsáhlé roklině táhnoucí se od severu k jihu středem sídliště Lesná. Amfiteátr byl vybudován spolu s okolní zástavbou před více než padesáti lety. Z počátku se zde odehrávaly koncerty a divadelní vystoupení, potom amfiteátr desítky let chátral a zarůstal náletovými dřevinami. V roce 2012 proběhla jeho sanace.

V posledních letech se zde uskutečnily různé kulturní akce, které přilákaly stovky diváků z celého Brna. Kapacita amfiteátru je až 500 diváků. Čertova rokle je snadno dostupná hromadnou dopravou z konečné zastávky tram 9, 11.

Podle našich zkušeností v amfiteátru chybí schody v hledišti a osvětlení.

Navrhujeme vybudovat středem hlediště schody, které usnadní pohyb diváků (např. doplněním mezistupňů k cca 40-60 cm vysokým stávajícím stupňům). Od horního vstupu již bylo v roce 2012 schodiště postaveno. Dále navrhujeme doplnit osvětlení prostoru vstupu, jeviště a hlediště, které jsou důležité pro bezpečný pohyb diváků za tmy (např. mobilními reflektory).

Obě úpravy navrhujeme provést s ohledem na zachování přírodního rázu celého prostoru, který, okouzluje všechny diváky.

Úpravy schodiště a osvětlení v amfiteátru přinesou větší bezpečnost při akcích pro veřejnost – např. filmové projekce, koncerty, divadlo, či pozorování noční oblohy.


Veřejný přínos projektu: Amfiteátr je místem pro veřejné projekce, konat se zde mohou koncerty větších či menších rozměrů (hudební kapely i dětská vystoupení místních škol a školek), divadelní představení či letní kino.

Veřejnost bude mít prospěch z projektu tím, že se zlepší dostupnost místa (díky úpravě schodiště budou moci do amfiteátru snadněji vcházet i osoby s horší mobilitou) a také se zlepší celková bezpečnost místa díky doplnění osvětlení.

Navrhovatel:
Jana Sedláčková Krištoforyová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Oživení přírodního amfiteátru Čertova rokle
Lokalita:
Brno - sever
Rozpočet:
1 179 000 Kč
Tématická oblast:
Zábava, Kultura
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
265
Status:
v realizaci
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor životního prostředí
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - sever
Deník projektu
Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: městská část Brno–Sever (ZMB dne 30. ledna 2018).
únor 2018 Proběhly diskuze, které vedly k rozhodnutí o způsobu osvětlení amfiteátru.
březen 2018 Navázání spolupráce se zahradní architektkou a předložení cenové nabídky na zpracování návrhu.
duben 2018 Pracovní schůzka nad různými vizualizacemi zahrnovala diskusi nad výběrem řešení, které bude rozpracováno jako finální návrh. Pracovní skupina se skládá ze zahradní architektky, která předkládá návrhy, zástupce navrhovatele projektu a zástupce dotčených odborů městské části Brno–sever, kteří významně přispívají zkušenostmi z obdobných realizací. Osvětlení jako druhá část projektu, bude dál rozpracováno dle finálního návrhu schodů. V rámci pracovních schůzek probíhají konstruktivní diskuse, kdy dochází k praktickým modifikacím návrhu, které jsou pro výslednou podobu projektu k lepšímu.
červen 2018 Projektová dokumentace je dokončena a připravuje se výběr zhotovitele. Realizace je předběžně naplánována na polovinu září, tedy po tradičním Roklefestu.
září 2018 Probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
listopad 2018 Realizátor provedl výběrové řízení, ale nikdo se nepřihlásil. Bude se vypisovat nové výběrové řízení.
Realizační galerie
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Osvětlení (např. mobilní osvětlení 8x, obrysová světla při projekci 4x, el. přípojky) 1 400 000 400 000
Schody středem hlediště (délka hlediště cca 50m, nyní 8 vysokých stupňů) 1 550 000 550 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 79 000 79 000
Provozní náklady 3 50 000 150 000
Cena celkem: 1 179 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města svěřený MČ proveditelný
Odbor investiční Nutno doplnit výši provozních nákladů osvětlení (potřeba energie, údržba osvětlení). Stanoví městská část. proveditelný s úpravami
Odbor územního plánování a rozvoje Jde o plochu parků a zde jsou přípustné vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy a pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci. proveditelný
Odbor životního prostředí Řešená plocha je uvedena v „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění pozdějších změn. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu, Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný