Chilloutová zóna v Medlánkách
proveditelný

V severní části Medlánek navrhuji vybudovat relaxační prostor. K tomu se nabízí dva pozemky, které jsou dnes obyčejnou zemědělskou plochou. Vlastníkem pozemků je Statutární město Brno, což je výhodné z pohledu majetkoprávních vztahů. V okolí plochy se nachází medlánecký rybník, přírodní zahrada a dětské hřiště. Vznikne-li tato „chilloutová“ zóna, rozvine se rekreační potenciál celé oblasti. Kromě odpočinkové funkce bude zajištěna funkce biologická i edukační.
Prostor je navržen jako otevřená zahrada určená pro širší veřejnost. Cílem je upravit místo tak, aby sloužilo k odpočinku, rozjímání, relaxaci, setkávání s přáteli, sousedy i kolemjdoucími. Ústředním motivem budou čtyři chilloutové zóny tvořené dřevěnými podii. Prostor bude rozšířen o výsadby ovocných stromů a keřů. Protože v těsné blízkosti bude dále obděláváno pole, bude v celé délce vytvořena hranice z živého plotu. Takový plot bude tvořený několika druhy keřů a celý rok bude hrát mnoha barvami. Bylinné patro bude upraveno tak, aby bylo možné volně ležet, sedět, odpočívat na trávě. Místo bude nejklidnějším prostorem veřejné, parkové zeleně v okolí – jednak aby nebylo rušeno okolí a přilehlý dům, jednak aby zahrada naplňovala cíle odpočinku a relaxace. V neposlední řadě bude prostor sloužit jako malé arboretum starých ovocných odrůd dřevin (každý ovocný druhu bude vysázen v jiné odrůdě).


Veřejný přínos projektu: Pro místní občany i kolemjdoucí vznikne jedinečný prostor, kde se mohou zastavit a zastavit se před příliš rychlým světem. Vznikne netradiční pojetí otevřené zahrady, výletního odpočivadla, arboreta a místa k setkávání. Člověk, který přijde, by měl sám pochopit, že místo ho samo láká dovnitř. Ústředním motivem bude člověk, příroda a jejich interakce. Prostor bude součástí zahradní terapie, místem, kde si každý najde poklid a hlavně energii, locus amoenus v Medlánkách. V neposlední řadě se jedná o pilotní projekt, který v Brně dosud není. Kromě Medlánek se může inspirovat kterákoliv městská část.

Navrhovatel:
Vilém Jurek
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Chilloutová zóna v Medlánkách
Lokalita:
Brno - Medlánky
Rozpočet:
700 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zábava, Kultura, Zdraví, Vzdělání, Zeleň, Jiné: Relaxace ve městě
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
209
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Medlánky
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Práce před výsadbou a osetím (urovnání terénu, posečení, odplevelení) 700 8 5 600
Keře do hranice (do 50 cm) 160 130 20 800
Ovocné stromy (vysokokmen do 2m) 12 800 9 600
Ovocné keře (semenáč 30 - 40 cm) 100 200 20 000
Zatravnění přirodě blízkou směsí 700 16 11 200
Podium 4 12 000 48 000
Zpevnění cestiček kamenitým záhozem 45 320 14 400
Tabulky s popisky stromů 30 100 3 000
Naučná tabule (návrh, tisk, dřevěný stojan) 1 15 000 15 000
Údržba (sečení, ořez, úklid) 700 6 4 200
Rezerva na realizaci 1 464 744 464 744
Cena projektové dokumentace celkem: 1 23 456 23 456
Doplnění dřevin, sečení, úklid odpadků, oprava podií a cestiček 3 20 000 60 000
Cena celkem: 700 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Pozemky jsou součástí vodohospodářské plochy, kde nesmí být umisťovány stavby jiné, než pro vodohospodářské účely. Objekty zeleně připouští všechny funkční typy. Projekt by neměl narušit výhledovou realizaci a fungování suchého poldru. Je zde riziko dočasnosti výsadeb. Doručujeme posouzení vodoprávního úřadu. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Pozemky se nachází v prostoru zátopy plánované suché nádrže (poldru) na Medláneckém potoce. V prostoru zátopy není vyloučeno užívání pozemků např. pro rekreační nebo sportovní účely. Užívání pozemků v prostoru zátopy bude vycházet z konkrétního návrhu suché nádrže. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Medlánky proveditelný