Živá voda pro Hády
neproveditelný
Lubomír Tichý
1 993 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Maloměřice a Obřany
2017
1663 líbí se mi

Ponechejme Hády přírodě, ale zpřístupněme je obyvatelům města a vraťme jim dřívější život. Vybudujme vycházkovou pěšinu mezi sídlištěm Vinohrady, Maloměřicemi a jižním svahem Hádů. Malebná cesta povede ovocnou alejí a lesem podél potoka až k Růženinu lomu. Zurčící voda a stromy zrcadlící se v tůních vytvoří stín na jinak rozpáleném jižním svahu. Tam, kde se voda ztratí pod zem, zásobí kořeny ovocných stromů aleje, která poskytne stín.

Technické parametry:
Odkřovení, zpřístupnění obou pozemků – jižní část – odstranění invazních druhů a trnitých křovin do 80%, zachování především zvláště chráněných a ohrožených druhů dřevin (postup dle zákona 114/92 Sb.) – dub pýřitý, růže bedrníkolistá, růže malokvětá, dřín jarní atd. Ponechání a extenzivní ošetřování (sečení) travnatých porostů. Severní část – odstranění a ošetření invazních dřevin do rozsahu zachování základní kostry porostu, dosazení vzrostlých dřevin (javor klen, javor mléč, lípa srdčitá), postupná náhrada invazních druhů v souladu s ochranným pásmem přírodní památky Kavky).

Cesta nebo pěšina o šířce max. 0.8 v délce ca. 500 m, z toho max. 250–300 m je zejména ve svahu nutno upravit, případně ošetřit mělkým štěrkovým ložem. K úpravě svahové části pěšiny (zpevnění okrajů) je vhodné použít přirozené kmeny bez ošetření např. z akátového dřeva (lze použít místní zdroj). Přechody koryta z dřevěných povalů, části cesty ve svahu zpevněné povalovým chodníkem.

Výsadba ovocných stromů – pouze vysokokmeny, staré odrůdy jabloní, hrušní, slivoní a třešní. Vzhledem k invaznímu charakteru na okolních plochách je nutno za nevhodnou alejovou dřevinu v této lokalitě považovat ořešák vlašský.

Převod kanalizace na otevřené koryto – otevření kanalizační a vyvedení vod Růženina lomu do umělého kamenitého koryta s tůněmi se stagnující vodou a kaskádkami. Průtok vody ca. 1 až 5 l.s-1, tj ca. 80-400 m3 vody za den. Převýšení ca. 15-20 m, délka koryta 50-100 m, přirozené zasakování pod svahem ve vytvořené malé rákosině. V okolí výsadba dřevin – olše lepkavá. Vytvoření malé záchytné jímky 1-2 m3 nebo přestavba některé ze šachet kanalizace pro kumulaci vody na zalévání vysazených stromů.

Projekt je navrhován na parcelách 2373/1 a 2232/95.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Hády jsou jedním z nejsušších a nejteplejších míst v Brně. Pěšiny křižující plochy pod Hády vedou vyprahlou krajinou bez stínu a vody. Přitom vody Růženina lomu mizí v podzemní kanalizaci, která ústí na zcela neudržované pozemky města. Navrhujeme proto, aby vody z Růženina lomu vytvořily zurčící potok s kameny a tůněmi, podél něhož by vznikla zpevněná štěrková pěšina, místy s dřevěnými povaly. Pěšina by se postupně svažovala do údolíčka. Okolní porost by byl upraven a dosazen stromy. Pod svahem, kde by se potok ztrácel v rákosí, by mohla být vysazena malá olšina. Cesta by dále sledovala podzemní tok potoka, který se i dnes vyznačuje bujnější vegetací. Díky této podzemní vodě zde podél cesty může být vysazena alej vzrostlých ovocných stromů. Třeba i starých odrůd, které na Hádech dříve rostly.

Co je tedy cílem?
Usnadníme obyvatelům vycházky na Hády, dostaneme zpět vodu ukradenou krajině a obohatíme krajinu o nové vzrostlé stromy.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Odstranění náletů invazních dřevin (ha) 2 80 000 160 000
Vybudování štěrkové cesty (1 m šířka) (m) 300 500 150 000
Koryto potoka, tůně vyústění kanalizace (m) 50 12 000 600 000
rákosina (m2) 200 500 100 000
Likvidace odpadu 1 30 000 30 000
Výsadby stromů (ks) 200 750 150 000
Závlaha (m) 300 300 90 000
Dřevěné povaly, přechody ve svahu 30 3 500 105 000
Projektová dokumentace 1 128 000 128 000
Sečení, údržba křovin, zálivka stromů, obnova uschlých a zničených jedinců, 3 160 000 480 000
Cena celkem: 1 993 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Vybudovaní cesty je realizovatelné pouze na jediném pozemku v majetku města p.č. 2232/95 k.ú. Maloměřice. Na pozemek v majetku města p.č. 2373/1 v k.ú. Maloměřice je uplatněn restituční nárok.
neproveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí

proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství V místě navrhovaného projektu se nachází zařízení, které slouží k odvedení a likvidaci důlních vod z Růženina lomu. Důlní vody jsou odváděny potrubím a systémem zasakovacích objektů, pravděpodobně drenáže a vsakovací studny. Vlastníkem tohoto zařízení je Českomoravský cement a.s. V případě nového návrhu na odvedení důlních vod upozorňujeme, že se bude jednat o vodní dílo a je nutné ho povolit příslušným vodoprávním úřadem, kterým je zdejší odbor VLHZ MMB. Časový rámec je možné stihnout.
proveditelný s úpravami
Odbor životního prostředí Pěšiny mimo zastavěné území je dle § 63 zákona č. 114/1992 Sb. možné zřizovat se souhlasem orgánu ochrany přírody (Odbor životního prostředí MMB). Je potřeba upravit rozsah projektu tak, aby nevyžadoval správní řízení dle vodního zákona. proveditelný s úpravami
MČ Brno-Maloměřice a Obřany proveditelný