Revitalizace parku na Novém náměstí, Brno-Řečkovice
proveditelný

Nové náměstí je situováno v klidové místní části Brno – Řečkovice, obklopené drobnou výstavbou rodinných domů. Jako klidová zóna slouží nejen místním, ale i širokému okolí jako místo relaxace a setkávání nejen vrstevníků ale i setkávání mezi generacemi.
Náměstí je lemováno místními komunikacemi s parkovacími místy. Uprostřed se nachází klidová zóna členěná na drobnější plochy parkovými chodníky. Plocha je dnes vymezena na východě umístěným dětským hřištěm na východní straně náměstí, které prošlo přestavbou v nedávné době. Západní část je pak na hranici své životnosti, jsou zde poškozené chodníky, přerostlá zeleň, místy až nebezpečná.
Součástí projektu je obnova cestní sítě v západní části parčíku, zachování části vhodné zeleně a s ohledem na budoucí bezpečnost návštěvníků je navržena výsadba nová. Cílem je vytvořit místo veselejší, příjemnější a optimističtější. Bude zvětšeno procento zatravněných ploch a bude optimalizována síť cestiček v parčíku. Součástí revitalizace je i obměna stávajících prvků mobiliáře, například laviček a odpadkových košů.
Revitalizací bude dokončena proměna parku na místo odpočinku, klidu a bezpečného setkávání všech generací.


Veřejný přínos projektu: Občané získají nový prostor k odpočinku v podobě parkové úpravy na místo stávající asfaltové plochy pocházející z 80 let minulého století, které neodpovídá požadavkům na klidovou zónu.

Navrhovatel:
Vlastislav Dvořák
Název:
Revitalizace parku na Novém náměstí, Brno-Řečkovice
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
2 000 000 Kč
Tématická oblast:
Senioři, Děti, Zeleň
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
158
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Majetkový odbor
Odbor investiční
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizační náklady 1 1 890 000 1 890 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 80 000 80 000
Zálivka výsadby 3 10 000 30 000
Cena celkem: 2 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací a již má připravenou projektovou dokumentaci. proveditelný
Majetkový odbor Majetek města ve správě městské části proveditelný
Odbor investiční Projekt může být podhodnocen, ale splní podmínky PaRo. Při zadání bude limitním kritériem rozsahu díla cena, při odečtu nákladů za přípravu a tříletý provoz (stanoví městská část). Nutná úprava časového harmonogramu. proveditelný s úpravami