Rekonstrukce stezky pro pěší v nivě řeky Svitavy
stažen
Petr Pelikán
612 010 Kč (navržený)
Zdraví
Brno - Maloměřice a Obřany
2017
188 líbí se mi

Obnovme zpřístupnění ekologicky a krajinářsky výjimečného úseku řeky Svitavy na území Brna, ve kterém v minulosti neproběhla regulace ani zkapacitnění koryta toku. Ponechejme lokalitě stávající krajinný ráz, tvořený vodním tokem s navazujícím stabilním vegetačním doprovodem. Využijme vysoký rekreační potenciál zachovalého přírodě blízkého prostředí, situovaného 15 min od centra Brna, a nabídněme relaxační zónu široké veřejnosti, která dává přednost poklidnému trávení volného času v přírodě.
Navržená rekonstrukce stezky podél levého břehu Svitavy má celkovou délku 526 m (ř. km 8,900–9,426). Šířka stezky v koruně 1,3 m s jednostranným příčným sklonem 3,0 % směrem k toku pro účely odvodnění povrchu. Směrové řešení stezky respektuje trasu stávající pěšiny a výškově koruna plynule navazuje na stávající úroveň terénu bez vlivu na odtokové poměry území. Zpevnění stezky je navrženo z nestmelených vrstev kameniva, zakalených lomovou prosívkou – nízké investiční náklady a náklady na případné opravy a údržbu v inundačním území. Celk. konstrukce 35 cm (hrubé drcené kamenivo fr. 63/125mm tl. 20 cm + fr. 32/63 tl. 15 cm) v délce 200 m (inundační území) a konstrukce 15 cm (HDK fr. 32/63 tl. 15 cm) v délce 326 m v úseku trasy, který se nachází nad úrovní hladiny povodňového průtoku.
Břehové a doprovodné porosty by měly být zachovány v co největší míře, protože kořenový systém působí jako účinná přirozená biologická stabilizace břehů. V rámci vegetačních úprav jsou navrženy pouze dosadby stanovištně vhodných autochtonních dřevin a zatravnění.
Předpokládané zásahy do břehu toku jsou omezeny pouze na lokální sanace břehových nátrží, které postupem času vznikly vlivem dynamiky proudění v úsecích bez zpevňujícího břehového porostu. Navrženy jsou biotechnické technologie stabilizace s preferencí netuhých konstrukcí – zához z lomového kamene oživeného vrbovými řízky (kořenový systém dřevin proroste vrstvou kameniva do břehu a působí jako přirozená armatura).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Na levém břehu toku se v současnosti nachází neudržovaná pěšina, široká cca 1,0–1,5 m, která je místy v havarijním technickém stavu. Pěšina tvoří spojení mezi jezem na ul. Franzově a lávku přes řeku Svitavu na Cacovický ostrov. Lokalita je snadno a rychle dosažitelná širokou veřejností nejen z centra Brna a představuje velký rekreační potenciál, který je i přes neuspokojivý stav pěšiny velmi využíván. Jelikož lokalita představuje i velmi cenný přírodě blízký biotop, citlivé zpřístupnění oblasti bude mít vliv na návštěvnost s pozitivním efektem ve smyslu rekreace, relaxace a environmentální výchovy.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti