Rekonstrukce stezky pro pěší v nivě řeky Svitavy

PROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako proveditelný. Můžete pro něj hlasovat v listopadovém finále.

Obnovme zpřístupnění ekologicky a krajinářsky výjimečného úseku řeky Svitavy na území Brna, ve kterém v minulosti neproběhla regulace ani zkapacitnění koryta toku. Ponechejme lokalitě stávající krajinný ráz, tvořený vodním tokem s navazujícím stabilním vegetačním doprovodem. Využijme vysoký rekreační potenciál zachovalého přírodě blízkého prostředí, situovaného 15 min od centra Brna, a nabídněme relaxační zónu široké veřejnosti, která dává přednost poklidnému trávení volného času v přírodě.
Navržená rekonstrukce stezky podél levého břehu Svitavy má celkovou délku 526 m (ř. km 8,900–9,426). Šířka stezky v koruně 1,3 m s jednostranným příčným sklonem 3,0 % směrem k toku pro účely odvodnění povrchu. Směrové řešení stezky respektuje trasu stávající pěšiny a výškově koruna plynule navazuje na stávající úroveň terénu bez vlivu na odtokové poměry území. Zpevnění stezky je navrženo z nestmelených vrstev kameniva, zakalených lomovou prosívkou – nízké investiční náklady a náklady na případné opravy a údržbu v inundačním území. Celk. konstrukce 35 cm (hrubé drcené kamenivo fr. 63/125mm tl. 20 cm + fr. 32/63 tl. 15 cm) v délce 200 m (inundační území) a konstrukce 15 cm (HDK fr. 32/63 tl. 15 cm) v délce 326 m v úseku trasy, který se nachází nad úrovní hladiny povodňového průtoku.
Břehové a doprovodné porosty by měly být zachovány v co největší míře, protože kořenový systém působí jako účinná přirozená biologická stabilizace břehů. V rámci vegetačních úprav jsou navrženy pouze dosadby stanovištně vhodných autochtonních dřevin a zatravnění.
Předpokládané zásahy do břehu toku jsou omezeny pouze na lokální sanace břehových nátrží, které postupem času vznikly vlivem dynamiky proudění v úsecích bez zpevňujícího břehového porostu. Navrženy jsou biotechnické technologie stabilizace s preferencí netuhých konstrukcí – zához z lomového kamene oživeného vrbovými řízky (kořenový systém dřevin proroste vrstvou kameniva do břehu a působí jako přirozená armatura).


Veřejný přínos projektu: Na levém břehu toku se v současnosti nachází neudržovaná pěšina, široká cca 1,0–1,5 m, která je místy v havarijním technickém stavu. Pěšina tvoří spojení mezi jezem na ul. Franzově a lávku přes řeku Svitavu na Cacovický ostrov. Lokalita je snadno a rychle dosažitelná širokou veřejností nejen z centra Brna a představuje velký rekreační potenciál, který je i přes neuspokojivý stav pěšiny velmi využíván. Jelikož lokalita představuje i velmi cenný přírodě blízký biotop, citlivé zpřístupnění oblasti bude mít vliv na návštěvnost s pozitivním efektem ve smyslu rekreace, relaxace a environmentální výchovy.

Navrhovatel:
Petr Pelikán
Název:
Rekonstrukce stezky pro pěší v nivě řeky Svitavy
Lokalita:
Brno - Maloměřice a Obřany
Rozpočet:
612 010 Kč
Tématická oblast:
Zdraví, Zeleň, Jiné: Relaxace
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
188
Status:
proveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
útvar MMB pro oblast Smart City
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Maloměřice a Obřany
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Přípravné a zemní práce (odkopávky, násypy, úprava pláně) 1 30 000 30 000
Podklad z hrubého drceného kameniva fr. 63/125 tl. 200 mm (m2) 390 173 67 470
Kryt z hrubého drceného kameniva fr. 32/63 tl. 150 mm (m2) 685 132 90 420
Lomová prosívka fr. 0/8 mm (m3) 34 180 6 120
Zához z lomového kamene do 200 kg (m3) 150 1 600 240 000
Vegetační úpravy 1 40 000 40 000
Projektová dokumentace 1 48 000 48 000
Úprava krytu stezky s vyrovnáním, údržba vegetace 3 30 000 90 000
Cena celkem: 612 010 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pozemky kolem řeky, na kterých je současná stezka pro pěší jsou z 70% v majetku ČR Povodí Moravy s.p., zbytek je v majetku města, některé pozemky jsou svěřeny městské části. Pokud by mělo dojít k realizaci stezky, musí dojít k vytyčení pozemků města v celé trase, stezka by se odklonila od stávající trasy max. o 4 m směrem od řeky. Náklady na vytyčení pozemků cca 50.000,-Kč. proveditelný s úpravami
Odbor investiční proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Vzhledem k tomu, že nabyla platnosti nadřazená územně plánovací dokumentace ZÚR JMK a dané území je jejími záměry dotčeno, nelze v této situaci postupovat dle územního plánu, který s ní zatím nebyl uveden do souladu. K posouzení proveditelnosti  z tohoto hlediska je nutné vyjádření stavebního úřadu. proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora nabídky volnočasových aktivit, rekreace a sportu proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Nutno zohlednit možnost dočasného zaplavení stezky. proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany proveditelný