Knihovna - pulzující křižovatka Starého Brna
v realizaci
Martin Krčál
1 997 000 Kč
Senioři
Brno - střed
12 měsíců
375 líbí se mi

Knihovna na Křižovatce (Křížová 24) vznikla díky vůli nevzdat se. V roce 2011, v době ekonomické tísně, stála Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále KJM) na křižovatce rozhodnutí: knihovnu zrušit a nechat zmizet z kulturní mapy Starého Brna nebo najít netradiční řešení. Tak se zrodil společný projekt KJM a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále KISK), za podpory městské části Brno-střed.

Od roku 2012 tato pobočka KJM zdárně funguje ve spolupráci se studenty KISK, kteří zajišťují služby pro veřejnost i školy. Díky tomu mohou v praxi uplatňovat své znalosti získávané během studia, ověřovat inovativní řešení. Knihovna na Křižovatce, je důležitým komunitním centrem, doslova rušnou křižovatkou, kde tráví svůj čas stále více občanů – dětí, studentů, lidí v produktivním věku, seniorů i osob s handicapy. Mottem knihovny jsou obohacující mezigenerační setkávání, výměna zkušeností. Kromě knižní nabídky a přístupu k internetu se orientuje na vzdělávací pořady pro školy a zážitkové akce pro veřejnost.

Tato pobočka KJM a zároveň jedna z nejstarších budov na Starém Brně svým technickým stavem i zastaralým vybavení neodpovídá současným požadavkům provozu knihovny. Velkým hendikepem, který v mnoha směrech limituje provozní možnosti knihovny, je obtížné vytápění, zastaralé osvětlení, poruchová kanalizace, nevhodné dispoziční řešení.

Inspirativní řešení prostoru přinesly studentské projekty, které byly výsledkem kreativní spolupráce mezi KJM, Fakultou architektury VUT, KISK a Mendelovou univerzitou v Brně. Smíšené týmy studentů během třídenního workshopu vytvořily reálné návrhy, které zúročily neopakovatelnou atmosféru Starého Brna, vytěžily potenciál staré budovy na rušné trase a proměňují všechny dosavadní hendikepy v nápaditý prostor přitažlivý pro zdejší obyvatele i studenty. Odborná porota z řad architektů, knihovníků a animátorů edukačních programů ocenila vysokou úroveň těchto studií.

Finálové video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu vznikne pulzující místo setkávání zdejší komunity napříč generacemi. Mateřské a základní školy zde najdou prostor uzpůsobený pro vzdělávání, interaktivní workshopy i čtení. Knihovna nabídne využití i ve večerních hodinách pro týmovou práci studentů či kulturně společenské aktivity pro veřejnost. Akcentován je koncept komunitní knihovny s inspirativní atmosférou, na které se podílí sami obyvatelé. Je založen na setkávání, sdílení prožitků, výměně zkušeností, celoživotním učení s využitím literatury i moderních technologií. Klíčové je posilování pocitu sousedské sounáležitost i vztahu k místu, kde žiji. Všichni zde mohou „číst mezi řádky“ a utvářet své životy i město.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2018 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Odbor investiční MMB (ZMB dne 30. ledna 2018)
březen 2018 Změna realizátora projektu: Brno – střed
červen 2018 Probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace.
srpen 2018 Na základě výběrového řízení byl vybrán projektant.
září 2018 Probíhají práce na PD.
říjen 2018 Připomínkuje se PD ze strany Kanceláře participace i ze strany navrhovatele.
listopad 2018 PD byla podána na stavební úřad.
prosinec 2018 Čeká se na vyjádření stavebního úřadu.
únor 2019 Stavební úřad MČ Brno-střed vydal stavební povolení.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební práce (včetně úprav odstraňující vlhkost, nový silno a slaboproud, vytápění, povrchy podlah) 1 1 270 000 1 270 000
Zařízení interiéru (mobiliář, atypy a úložné systémy) 1 450 000 450 000
Projektová dokumentace 1 235 000 235 000
Provozní náklady (revize, opravy a udržování) 3 14 000 42 000
Cena celkem: 1 997 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města – svěřený MČ proveditelný
Odbor investiční Projekt bude zadán s horním limitem nákladů investice. proveditelný s úpravami
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví proveditelný
Odbor kultury Obsah projektu je v souladu s naplňováním hlavního předmětu činnosti Knihovny Jiřího Mahena. proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný