Město v zahradě.
nevítězný

Cílem tohoto projektu je za pomocí dobrovolníků výsadba nových rostlin a keřů, ale také úprava a poskytování péče zanedbaným záhonům a vyhledávání nových míst, která akutně potřebují zásah zahradníka.

Součástí projektu je obnova stávajících záhonů, výsadba nových okrasných rostlin a různých keřů v místech tomu možných. Také ovšem zakládání nových míst určených pro rekreaci v blízkosti našich domovů.

Naším prvním cílem je výsadba nových rostlin v místech ulice Třída kapitána Jaroše, ale také ulice Jeřábkova, Hilleho či Bartošova a vytvořit tak na první pohled příjemné místo lákající k odpočinku.
Tyto ulice se nacházejí v blízkosti parku Lužánky a propojují tak celou městkou oblast záhony a chodníky, kde je možná výsadba nových druhů rostlin.
Součástí projektu je také instalace nových laviček a odpadkových košů.

Práce by mohly být rozděleny do několika etap tak, aby časově i možnostmi vyhovovaly právě případným zájemcům o výsadbu.


Veřejný přínos projektu: Výhodou je možnost zapojení obyvatel této městské části k realizaci projektu a tím také upevňovat jejich sousedské vztahy, zlepšovat kondici a vizuálně zpříjemňovat pohyb po městě.

Navrhovatel:
Jakub Kocurek
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Město v zahradě.
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
2 940 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Doba realizace:
od: 01. 03. 2019 do: 01. 10. 2019
Počet líbí se mi:
443
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor životního prostředí
Odbor dopravy
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava povrchu záhonů 30 5 000 150 000
Nová zemina 30 1 000 30 000
Štěrk a kamení 15 1 000 15 000
Keře - směs druhů. 2000 80 160 000
Okrasné traviny 3000 100 300 000
Jiné rostliny 5000 100 500 000
Doplnění uhynulých rostlin 500 100 50 000
Nové odpadkové koše 20 5 000 100 000
Nové lavičky 20 15 000 300 000
Realizace za pomocí občanů 3 15 000 45 000
Rezerva na realizaci 1 900 000 900 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 150 000 150 000
Případná údržba 3 80 000 240 000
Cena celkem: 2 940 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor komunikace jsou města, ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor investiční nacenění mobiliáře reálné proveditelný
Odbor životního prostředí Třída kpt. Jaroše – středová dvouřadá alej je kompletní, tvořená převážně vzrůstnými lípami, stromy rostou v pravidelných rozestupech, které jsou dá se říct minimální, větší hustota stromů již není vhodná pro plnohodnotný růst a vývoj stromů. Zde je výsadba stromů bezpředmětná. V obvodových alejích (v chodnících podél domů) stromy chybí, ale nelze je dosadit z důvodu blízkosti inženýrských sítí. Ve středové aleji by bylo vhodné doplnění zeminy a případné zatravnění, eventuálně půdopokryvné dřeviny, které snesou zastínění, sucho a pošlap (přechod od zaparkovaných aut). Ulice Hilleho, Bartošova, Jeřábkova – dvouřadé aleje jsou kompletní, dosazené do maximálního počtu v relativně pravidelném sponu, případná nepravidelnost je dána přípojkami inženýrských sítí, v jejichž ochranných pásmech nelze stromy vysazovat. Možná je podsadba keřů, travin, trvalek, stromy jsou menšího vzrůstu, než na třídě Kpt. Jaroše, stromy nebudou podsadbám tolik stínit. Ulice Kudelova – stromy jsou vysázeny pouze v omezeném počtu vzhledem k přítomnosti inženýrských sítí v pásech. Výsadba jiných vegetačních prvků než stromů je vhodná. U všech výsadeb je nutná následná péče. Minimálně po dobu 2 let od výsadby je nezbytné provádět pravidelnou zálivku, i v dalších letech je nutná údržba v podobě občasné zálivky, odplevelování, řezu, dosadeb. Nezbytná je také údržba mobiliáře (případné opravy, nátěry…). Tuto skutečnost doporučujeme zohlednit v rozpočtu a částku údržby výrazně navýšit, oproti tomu za nadbytečnou považujeme položku stromky, neboť tyto nelze v předmětné lokalitě umístit. Projektová dokumentace musí obsahovat zákres inženýrských sítí, k výsadbě musí dát dotčení správci inženýrských sítí souhlas. proveditelný s úpravami
Odbor dopravy Projekt je problematický z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Výsadbu stromů a keřů nelze dělat \"na divoko\", silniční zeleň nesmí zasahovat do rozhledových trojúhelníků na křižovatkách, přechodech a jiných rizikových místech. Rovněž nesmí omezovat výhled na dopravní značení. Bylo by třeba vyspecifikovat konkrétní místa, takto je projekt příliš obecný. Dále upozorňujeme, že pro třídu kpt. Jaroše se plánuje kompletní rekonstrukce. proveditelný s úpravami
MČ Brno - střed proveditelný