Veřejný přístup k řece Svratce
vítězný

Umožnit snadný a bezpečný přístup k hladině řeky vybudováním pevné břehové hrany a přístupových schůdků.

Martinské putování a Světélka na řece jsou tradiční putovní akce pořádané v Brně-Komíně pro rodiny s dětmi, seniory a všechny kdo se rád projde a na vytyčené trase plní úkoly, kvízy ap..
Jedním z míst-úkolů je pouštění lodiček/světélek na řece Svratce a právě zde bychom potřebovali vybudovat bezpečný přístup k vodě.
Umístění a foto viz příloha


Veřejný přínos projektu: Vybudování schodů/madla a pevné břehové hrany pro veřejný a bezpečný přístup k vodě s možností pouštění lodiček na hladinu řeky, případně plavání-vstup do vody.
Uživatelem je široká veřejnost.
Využití je celoroční.

Navrhovatel:
Tomáš Němec
Název:
Veřejný přístup k řece Svratce
Lokalita:
Brno - Komín
Rozpočet:
498 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: rodiny s dětmi, senioři, veřejnost, zeleň
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
62
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
vítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
MČ Brno - Komín
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pořizovací náklady 1 350 000 350 000
schody nebo zpevněná stezka/madlo 1 42 000 42 000
Projektová dokumentace 1 70 000 70 000
údržba, úklid 3 12 000 36 000
Cena celkem: 498 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města, úpravy svahů musí odsouhlasit správce toku - Povodí Moravy, s.p. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství v další fázi projektu je nutná komunikace se správcem toku tj. Povodí Moravy, s.p. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Projekt je proveditelný za podmínky situování záměru na levém břehu řeky a za podmínky, že záměr svým rozsahem, provedením a materiálovým řešením neohrozí trvalou existenci přírodě blízkého ekosystému ve vymezeném biokoridoru Územního systému ekologické stability a neohrozí tak migraci organismů mezi biocentry. proveditelný
Odbor investiční Nutný územní souhlas = příprava cca ½ roku, realizace 2-3 měsíce. proveditelný
MČ Brno - Komín proveditelný