Sport Žabovřeské louky: 01 - Lukostřelba
neproveditelný
Vít Zenkl
2 999 520 Kč (navržený)
Sport
Brno - Žabovřesky
6 měsíců
688 líbí se mi

Rozvoj sportovně rekreačního využitá Žabovřeských luk pro všechny obyvatele Brna.
Postupná výstavba dle dříve pořízené územní studie -
1. Etapa na dosavadních pozemcích města
Další sporty a aktivity mohou navazovat.

Sportovně rekreační využití Komínských a Žabovřeských luk je delší dobu v plánu města, ale realizace vázne.
V rámci územní studie je jedním z plánovaných areálů lukostřelba, kterou lze realizovat v první etapě i na omezené rozloze disponibilních pozemků. Půjde o veřejně přístupný areál v obdobném režimu jako jiná sportoviště v majetku města.
Záměrem je sportovní vyžití všech zájemců a zároveň výchova mladých sportovců.
Podstatné je začít zde konečně něco pro sport, rekreaci i park dělat.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Jde o počátek budování a využívání rozsáhlého areálu veřejných sportovišť a parku na Žabovřeských, Komínských a Jundrovských loukách.
Vše by mělo sloužit široké veřejnosti.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
oplocení + brána + branky 461 600 276 600
objekt - modulární kontejner 3 280 000 840 000
sklad - kontejner 1 55 000 55 000
základové konstrukce 4 12 000 48 000
jímka na splašky 1 45 000 45 000
studna 1 50 000 50 000
terčovnice 32 10 500 336 000
zpevněné plochy 220 1 200 264 000
přípojka elektro 1 40 000 40 000
odpadkové koše 4 1 000 4 000
trávník 4100 33 135 300
zábor ZPF 4370 126 550 620
Cena projektové dokumentace celkem: 1 280 000 280 000
údržba 3 25 000 75 000
Cena celkem: 2 999 520 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje V ploše městské zeleně rekreační jsou přípustné rekreační areály. Plochu je třeba řešit vzhledem k jejímu rozsahu komplexně. Doporučujeme případnou realizaci projektu jako stavbu dočasnou a koordinaci s platnými územními studiemi pro dané území. proveditelný s úpravami
Majetkový odbor majetek města svěřený MČ, pronajatý, jedná se o ornou půdu, výpověď z nájmu je vázaná na agrotechnický termín zjistit nutnost vynětí ze ZPF proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Pozemky součástí ZPF, vynětí s poplatkem dle BPEJ 2.56.00 (126,18 Kč/m2). Stavba se nachází v koridoru nadmístního významu „POP10 – Opatření na hlavních brněnských tocích“, které vymezují ZÚR JMK. Plochy jsou určeny k umístění přírodě blízkých protipovodňových opatření a jsou vymezeny na základě Generelu odvodnění města Brna a studie proveditelnosti „Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“. V plochách je možné realizovat činnosti a stavby, které neznemožní realizaci protipovodňových opatření a svou realizací nezhorší při povodni stav v okolním území. proveditelný
MČ Brno-Žabovřesky Městská část nesouhlasí s případnou realizací projektu z důvodu nevypořádání majetkových poměrů v dané lokalitě. neproveditelný