Zámecké hřiště v Zámeckém parku
vítězný

Zámecký park v Medlánkách si zaslouží dětské hřiště odpovídající jeho kráse, umístění i významu. Projekt dětského hřiště na míru umožní tematické propojení dětského hřiště se samotným parkem a zároveň zajistí revitalizaci již dosluhujících prvků.

Zámecký park je vyhlášenou zelenou památkou, kterých není po Brně mnoho. Jeho součástí je i dětské hřiště, které jako jediné v Medlánkách poskytuje plný stín přes léto díky unikátnímu umístění. Park kromě stínu nabízí i nepřeberné druhy fauny a flóry k pozorování a poznávání.
Dětské prvky v parku se doplňovaly léta a již léta slouží, čemuž odpovídá i jejich stav na hranici životnosti. Prvky se doplňovaly postupně a proto netvoří žádný funkční celek a do parku nepřináší ani zdaleka tolik podnětů, jako by hřiště tomuto prostoru na míru mohlo dát.
Cílem tohoto projektu je tedy celková revitalizace prostoru hřiště, tématické sjednocení s ohledem na jeho umístění a posun na odpovídající úroveň herních prvků. Prvky by mohly nést environmentální i historickou vzdělávací funkci a poskytnout tak další rozměr rekreace rodičů i dětí v tomto prostoru. Tematická provázanost s rostlinnými a zvířecími obyvateli parku se nabízí jako vhodná linka, která by mohla nové hřiště spojit s jeho unikátním okolím.


Veřejný přínos projektu: Projekt poslouží hlavně dětem, jejich maminkám, tatínkům, prarodičům a potažmo všem hravým nejen medlaňákům.

Navrhovatel:
Kateřina Richterová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Zámecké hřiště v Zámeckém parku
Lokalita:
Brno - Medlánky
Rozpočet:
2 990 000 Kč
Tématická oblast:
Děti
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
359
Status:
vítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
Odbor životního prostředí
Odbor implementace evropských fondů
MČ Brno - Medlánky
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybudování hřiště na míru 1.část (prvky) 1 2 000 000 2 000 000
Vybudování hřiště na míru 2.část (zemní práce, osázení) 1 600 000 600 000
Projektová dokumentace 1 300 000 300 000
Údržba a revize 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 990 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města svěřený městské části proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Dle územního i regulačního plánu jde o plochu parků. Dětská hřiště jsou zde přípustná. Z hlediska limitu využití území - registrovaného VKP, je příslušný k vyjádření OŽP. proveditelný
Odbor investiční odhad cen reálný proveditelný
Odbor životního prostředí „Zámecký park“ je registrovaným významným krajinným prvkem (VKP) dle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V parku se nachází památný strom „Buk lesní červenolistý v zámeckém parku v Medlánkách“ vyhlášený dle § 46 zákona o ochraně přírody a krajiny s ochranným pásmem o poloměru 11,97 m. „Zámecký park“ je uveden pod pořadovým číslem 192 v „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně“, který je přílohou obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. Dle vymezení pojmů této vyhlášky je umisťování laviček, herních zařízení, košů na odpadky přípustné. K projektu realizace dětského hřiště, který zpracuje autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu, bude nutné vydat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (OŽP MMB) k zásahu do registrovaného VKP, případně i k zásahu do ochranného pásma památného stromu. proveditelný
Odbor implementace evropských fondů Bez vazby, území není dotčené projektem. proveditelný
MČ Brno - Medlánky proveditelný