Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech
vítězný

Parkour je fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína. Podle Davida Bella je fyzická část parkouru založená na překonávání všech překážek.
Zdroj: Wikipedie

Hřiště na Parkour a fitness navrhuji jako doplněk k možným aktivitám dětí, mládeře i dospělých. Pohyb v dnešní době je důležitou, ale opomíjenou součástí našeho uspěchaného života. Místo pro bezpečné sportovní a relaxační vyžití, to je i parkour a venkovní fitness.
A co Vám parkour dá navíc?
Při střetu s útočníkem může člověk mluvit, bojovat, nebo utíkat. Bojová umění připravují na útok, parkour je formou tréninku pro útěk. Kvůli této složitosti určení a zařazení se často poznamenává, že parkour má svou vlastní kategorii – parkour je parkour.
Důležitou charakteristikou parkouru je efektivita (účinnost). Traceur se nesnaží pohybovat jen nejrychleji jak dokáže, ale také s co nejmenší spotřebou energie a nejpřímější možnou cestou. A protože neoficiálním parkourovým mottem je être et durer, (být a zůstat, být a vydržet), efektivita zahrnuje předcházení zraněním krátko i dlouhodobým.

Je známo, že parkour ovlivňuje i traceurův proces myšlení. Traceuři a traceurky zaznamenávají změnu v myšlení, které jim pomáhá v běžném životě, ať už jde o překážky fyzické či psychické. Základem je motto être et durer, případně être fort pour être utile, (česky být silným, abych byl užitečným podle Hébertovy Přirozené metody) a snaha umět se dostat z bodu A do bodu B rychle a plynule. Zároveň s tréninkem traceur/ka začíná přemýšlet o svých pohnutkách, důvodech k tréninku, parkourové filosofii atd.
Zdroj: Wikipedie


Veřejný přínos projektu: Mládež i dospělí se potřebují sportovně vyžít. Dopřejme si to na místě, které je tomu přizpůsobeno tak, aby to bylo pro nás bezpečné a zábavné,

Navrhovatel:
Antonín Tůma
Název:
Hřiště pro Parkour a fitness v Tuřanech
Lokalita:
Brno - Tuřany
Rozpočet:
3 000 000 Kč
Tématická oblast:
Sport
Délka realizace:
5 měsíců
Počet líbí se mi:
345
Status:
vítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
MČ Brno - Tuřany
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Hřiště na Parkour 1 720 000 720 000
stavební a terénní práce pro parkour 1 1 010 000 1 010 000
Venkovní fitness 1 373 300 373 300
stavební a terénní práce fitness 1 550 000 550 000
Projektová dokumentace 1 286 700 286 700
údržba, revize 3 20 000 60 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.2 Podpora volnočasových aktivit, rekreace a sportu. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou SPORTOVNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor majetek města svěřený městské části k pronájmu, jedná se o obdělávanou ornou půdu, agrotechnický termín na výpověď z nájemní smlouvy je 31.10. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. Servisní náklady musí posoudit provozovatel hřiště. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu městské zeleně rekreační, která hřiště a rekreační areály připouští. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Dotčený pozemek p.č. 3830 – orná půda k.ú. Tuřany je v souladu s Územním plánem města Brna. Před územním rozhodnutím je nutné požádat o souhlas k odnětí. Povinnost skrývky ornice a platba odvodů – jejich výše je 60,54 Kč/m2 a 23,73 Kč/m2 (dle umístění stavby na pozemku – dvě BPEJ). proveditelný
MČ Brno - Tuřany proveditelný