Městský ovocný sad v Brně
neproveditelný
Ivo Bartoš
414 700 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žebětín
od: 1. 10. 2019 do: 1. 12. 2019
301 líbí se mi

Součástí každé větší městské metropole by měl být veřejnosti volně přístupný ovocný sad, aťˇuž k odpočinkovému pobytu či k volnému sběru plodů ovocných stromů.

Dobrý den. V Praze je 36 městských ovocných sadů, ve kterých může veřejnost trávit volný čas a sbírat ovoce zdarma. Některé městské části Prahy dokonce pobízejí své obyvatele, aby se o sady pomáhali starat sami. Podle mých informací v Brně žádný takový sad není a to je škoda.
Jsem přesvědčen, že městských parků s okrasnými dřevinami a tzv. komunitních zahrad, je v Brně dostatek. Brnu chybí volný, ne příliš organizovaný a regulovaný prostor.
Jaká je tedy moje představa takového ovocného sadu?
Sad by měl mít rozlohu min. 1 hektar (10 000 m²). Čím větší, tím lépe. Za ideální umístění sadu považuji pozemky v sousedství zahrádkářských kolonií. Ideálem by byla přítomnost starých ovocných stromů. Důvodem výběru takové lokality je příležitost dosáhnout určitého smíru mezi existencí tzv. soukromých rekreačních míst uzavřených veřejnosti a obecním veřejným prostorem. To je již několik let v Brně známé a exponované téma.
Určitě by neměl připomínat podobu intenzivních produkčních sadů. Hustota výsadby vysokokmenných ovocných stromků by měla být podřízena tvorbě tzv. sadové louky. To je prostor, který má nepravidelný tvar, není pouze mezerou mezi geometrickou řadou stromů. Jako vhodný druh ovocného stromku k výsadbě považuji třešeň. Její výsadba bývá zpravidla doplněna výsadbou několika stromků jabloně a hrušně. Uprostřed sadu si dovedu představit větší pískoviště pro dětské návštěvníky a to kulatého tvaru, jako je např. v areálu koupaliště Kraví Hora. Kruhové pískoviště by mělo mít průměr min. 8 m. Pro přirozený úkryt a hnízdění ptáků a hmyzu může sloužit živý plot v odlehlejší části sadu.
Jako vhodnou lokalitu pro takový sad jsem objevil např. v katastru městské části Brno - Žebětín, Parcelní číslo: 4057, LV: 10001, výměra pozemku: 13 532 m².
Plný text projektu + zdroje inspirace:
https://www.facebook.com/M%C4%9Bstsk%C3%BD-ovocn%C3%BD-sad-v-Brn%C4%9B-192886351517696/?modal=admin_todo_tour

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Městský ovocný sad jako veřejně přístupný prostor sloužící k odpočinku a ke sběru ovocných plodů zdarma.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vytyčení hranic pozemku 1 ha 1 10 000 10 000
Půdní rozbor 1 1 000 1 000
Úprava terénu - orné půdy 1 20 000 20 000
Hnojení/úprava pH půdy 1 10 000 10 000
Nákup ovocných stromků 100 200 20 000
Nákup sazenic pro živý plot 300 29 8 700
Výsadba - cena práce, doprava, pomůcky 1 150 000 150 000
Vytvoření kruhového pískoviště 1 25 000 25 000
Projektová dokumentace 1 50 000 50 000
Řez ovocných stromků, údržba plochy sadu, zálivka 3 40 000 120 000
Cena celkem: 414 700 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě Odboru správy majetku, užívaný zčásti jako orná půda, Majetkový odbor řeší právní vztah, agrotechnický termín 31.10. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Jedná se o pozemek p.č. 4057 v k.ú. Žebětín o výměře 13.532 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, zeleň. Nejedná se tedy o součást zemědělského půdního fondu (ZPF). Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů se na nakládání s pozemkem nevztahuje. Pokud bude záměr realizován, doporučujeme ponechat pozemek v katastru nemovitostí ve stávajícím druhu. proveditelný
MČ Brno - Žebětín Městská část nesouhlasí s případnou realizací projektu, zejména z těchto důvodů: nevhodné půdní podmínky, nedořešený přístup k pozemku a existence ochranného pásma vysokého napětí. neproveditelný