Park Sadová - nový park pro Brno
vítězný

V městské čtvrti Sadová chybí jakékoliv veřejné prostranství, kam by si lidé moli přijít odpočinout, a přitom se tu nachází krásný rozlehlý pozemek. Máme výjimečnou možnost jednu z posledních „zelených“ ploch v Brně uchovat pro nás všechny.

Představujeme Vám projekt nového parku pro Brno – Park Sadová, který propojuje okolní rychle rostoucí rezidenční zástavbu s krajinným rázem městské čtvrti Sadová. Díky využití stávající zeleně se jedná o projekt, který nebude vznikat dlouhé roky, ale jehož vlastní realizace zabere tři měsíce a může nám všem okamžitě sloužit. A především pak projekt, na který společně díky podpoře města můžeme navázat dalšími a dalšími.

Pojďme se společně projít po novém brněnském parku, uspořádejme zde fotbalový turnaj s přáteli zakončený společným piknikem, zatímco se děti vyřádí na dětském hřišti. Pojďme vytvořit přirozeně působící místo pro setkávání a relaxaci všech Brňanů.

Cílem projektu je zpřístupnění městského pozemku parcelní číslo 19, k.ú. Sadová (okres Brno-město) veřejnosti a vybudování menšího parku s relaxační zónou, dětským a fotbalovým hřištěm v jeho severní části (přibližně 1150 m2). Celý pozemek je v územním plánu města Brna veden jako Plocha pro veřejnou vybavenost a jeho celková rozloha je 43 953 m2.

A když budeme úspěšní, můžeme pokračovat dál; námi navrhovaný park by v budoucnu mohl být dále rozšířen na jih do údolí a plynule tak propojit Královo pole s Divišovou čtvrtí a Lesnou.


Veřejný přínos projektu: V katastrálním území Sadová v současnosti probíhá rozsáhlá výstavba obytných komplexů a rodinných domů, s předpokládaným počtem 4500 rezidentů. Náš projekt bude sloužit místním i „přespolním“ návštěvníkům jako místo pro setkání, odpočinek i sportovní vyžití nejen dětí,ale všech věkových skupin.

Navrhovatel:
Martina Blahová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Park Sadová - nový park pro Brno
Lokalita:
Brno - Královo Pole
Rozpočet:
2 816 800 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
430
Podpora
Projekt byl podpořen podpisovým archem
Status:
vítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Královo Pole
Bytový odbor
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zemní práce (odstranění křovin i s kořeny a dalších rostlin, odkopávky, hloubení rýh, poplatek za skládku, kačírek apod.) 1 753 000 753 000
Komunikace (mlatová cesta 45 x 2,5m) 1 118 000 118 000
Zeleň (založení záhonu, mulčování, výsadba květin, okrasných travin, živého plotu a 7 ks stromů) 1 480 000 480 000
Herní prvky (vahadlová houpačka, síťová pyramida, 2 řetězové houpačky + hnízdo, 3 pružinová houpadla, fotbalové branky, pískoviště) 1 790 800 790 800
Mobiliář (10 laviček, 5 odpadkových košů) 1 272 000 272 000
Vytyčení hranice pozemku 1 18 000 18 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 85 000 85 000
Údržba parku 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 816 800 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO a PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Obecně řečeno jsou dětská hřiště a objekty zeleně přípustné ve všech funkčních plochách. Toto území není primárně určeno územním plánem pro park, ale je vymezeno pro veřejnou vybavenost - zdravotnictví. Tato funkce zde zatím nebyla realizována. Vzhledem k uvedenému doporučujeme projekt případně realizovat jako stavbu dočasnou. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Královo Pole Městská část souhlasí s případnou realizací projektu za podmínky, že bude realizován park pouze v rozsahu veřejného prostoru, který bude udržován jako klidová plocha zeleně, protože plocha se dle územního plánu nachází v návrhové funkční ploše \"OZ\" - občanská vybavenost, zdravotnictví. Záměr je třeba koordinovat s plánovaným záměrem BO MMB, na který se zpracovává studie s názvem \"Architektonická objemová studie na zástavbu pozemků lokality Kociánka\" (jedná se o areál v sousedství domova pro seniory). Plánované aktivity v parku by měly zohledňovat funkci sousedícího areálu určeného pro sociální služby a zdravotnictví. proveditelný
Bytový odbor Projekt lze podpořit za podmínky, že bude prostorově upraven v koordinaci s připravovanou výstavbou statutárního města Brna v lokalitě Kociánka. proveditelný s úpravami