Park Kamenný vrch

Nad ulicí Petra Křivky v Novém Lískovci je v územním plánu města 7 hektarů pro park,, pozemky patří městu. Jedná se plochy bývalých zahrádek, které jsou zarostlé a plné černých skládek.. Cílem projektu je vytvoření městského parku pro rekreaci..

Park Kamenný vrch je projekt, který navrhuje úpravu ploch zeleně nad ulicí Petra Křivky do podoby přírodního parku pro rekreaci obyvatel. Dnes jsou plochy bývalých zahrádek zarostlé a neudržované. Prvním krokem projektu je společné plánování budoucí podoby parku s občany, úklid černých skládek a pasportizace zeleně pro zachování hodnotných, zejména ovocných dřevin. Dalším krokem je je úprava zeleně, dosadba stromů a, vytvoření přírodních mlatových cestiček územím. Ústředním prvkem projektu je výsadba vinohradu a vybudování kapličky, která bude cílovým místem setkávání v parku.. Je to připomenutí dřívějšího využití Kamenného vrchu, kde se rozkládaly sady a vinohrady. Okolní plochy, které územní plán navrhuje pro výstavbu bydlení, navrhuji upravit pro dočasné využití pro rekreaci. Projekt navrhuji ho proto, že území leží v těsné blízkosti sídliště s 10 tisíci obyvatel a je dlouhodobě zanedbané a neudržované a mělo by sloužit obyvatelům naší městské části k rekreaci. .


Veřejný přínos projektu: Realizací projektu vznikne park, který bude sloužit k rekreaci obyvatel sídliště Kamenný Vrch i dalším, upraví se dlouhodbě zanedbané a neudržované městské pozemky, připomene a obnoví se dřívější využití území a zlepší se přístup k zahrádkám, omezí se vznik černých skládek a zlepší se bezpečnost území.

Navrhovatel:
Jana Drápalová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Park Kamenný vrch
Lokalita:
Brno - Nový Lískovec
Rozpočet:
2 952 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
12 měsíců
Počet líbí se mi:
361
Status:
získal podporu
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor správy majetku
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor investiční
Odbor životního prostředí
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
údržba zeleně, probírky štěpkování 1 800 000 800 000
úprava cestiček - mlat, 1,5 m šířka, 800 m 1 1 000 000 1 000 000
kaplička a úprava okolí 1 300 000 300 000
výsadba stromů a vinohradu 1 300 000 300 000
informační tabule 3 30 000 90 000
projednání s veřejností propagace 1 10 000 10 000
zpracování studie 1 70 000 70 000
Projektová dokumentace 1 262 000 262 000
kosení, úklid 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 952 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna proveditelný
Odbor správy majetku posouzení probíhá
Odbor územního plánování a rozvoje posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá