Park Kamenný vrch
v realizaci
Jana Drápalová
2 952 000 Kč
Zeleň
Brno - Nový Lískovec
12 měsíců
361 líbí se mi

Nad ulicí Petra Křivky v Novém Lískovci je v územním plánu města 7 hektarů pro park,, pozemky patří městu. Jedná se plochy bývalých zahrádek, které jsou zarostlé a plné černých skládek.. Cílem projektu je vytvoření městského parku pro rekreaci..

Park Kamenný vrch je projekt, který navrhuje úpravu ploch zeleně nad ulicí Petra Křivky do podoby přírodního parku pro rekreaci obyvatel. Dnes jsou plochy bývalých zahrádek zarostlé a neudržované. Prvním krokem projektu je společné plánování budoucí podoby parku s občany, úklid černých skládek a pasportizace zeleně pro zachování hodnotných, zejména ovocných dřevin. Dalším krokem je je úprava zeleně, dosadba stromů a, vytvoření přírodních mlatových cestiček územím. Ústředním prvkem projektu je výsadba vinohradu a vybudování kapličky, která bude cílovým místem setkávání v parku.. Je to připomenutí dřívějšího využití Kamenného vrchu, kde se rozkládaly sady a vinohrady. Okolní plochy, které územní plán navrhuje pro výstavbu bydlení, navrhuji upravit pro dočasné využití pro rekreaci. Projekt navrhuji ho proto, že území leží v těsné blízkosti sídliště s 10 tisíci obyvatel a je dlouhodobě zanedbané a neudržované a mělo by sloužit obyvatelům naší městské části k rekreaci. .

Finálové video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Realizací projektu vznikne park, který bude sloužit k rekreaci obyvatel sídliště Kamenný Vrch i dalším, upraví se dlouhodbě zanedbané a neudržované městské pozemky, připomene a obnoví se dřívější využití území a zlepší se přístup k zahrádkám, omezí se vznik černých skládek a zlepší se bezpečnost území.

Deník projektu

Datum Popis
únor 2019 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
údržba zeleně, probírky štěpkování 1 800 000 800 000
úprava cestiček - mlat, 1,5 m šířka, 800 m 1 1 162 000 1 162 000
kaplička a úprava okolí 1 300 000 300 000
výsadba stromů a vinohradu 1 300 000 300 000
informační tabule 3 30 000 90 000
projednání s veřejností propagace 1 10 000 10 000
zpracování studie 1 70 000 70 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
kosení, úklid 3 40 000 120 000
Cena celkem: 2 952 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě Odboru správy majetku Magistrátu města Brna proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Realizace parku je v této lokalitě možná. Jako nejvhodnější pro umístění záměru se z hlediska Územního plánu města Brna jeví plochy zeleně. Konkrétní projekt je nutné koordinovat s územně plánovací dokumentací (regulačním plánem) a územně plánovacími podklady (územními studiemi), pořízenými pro dané území. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Bytový odbor Projekt lze podpořit za podmínky, že bude respektovat řešení na prostorové využití lokality v rámci připravované bytové výstavby, zejména lze jej považovat za vhodný v tom smyslu, že sadové úpravy budou situovány do prostor, kde má vzniknout centrální park. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Nový Lískovec proveditelný