Čápkova - revitalizace zeleně a dlažba
nevítězný

Projekt se týká obnovy chodníků a přístupových cestiček od silnice, vymezení okrajů zelených ploch od chodníků palisádami, případně zvýšeným obrubníkem. Navezení nové zeminy do takto vzniklých zelených ploch. Pokládka travnatého koberce.

Ulice Čápkova, patřící ke středu města, je nyní v nevyhovujícím stavu, jak technickém (zvlnění stávajících asfaltových chodníků), tak estetickém (vystavené popelnice, nedostatkem vláhy a přebytkem psů zcela zdevastované ‘zelené’ plochy). Naší snahou je zkulturnění veřejného prostoru, které bude odpovídat naší vyspělé kultuře a kde bude radostí se procházet.

Použití zámkové dlažby na východní straně ulice zajistí lepší propustnost vláhy pro přilehlou alej a napomůže jednodušším opravám při zvlnění díky kořenovým systémům. Na straně západní umožní použitím jinak barevné dlažby vyznačení parkovacích míst.

Revitalizace zeleně, strana východní - zde navrhujeme zvednutí strany přilehlé k chodníku, například palisádami a vytvoření mírné šikminy, u silnice končící ve stávající výšce. Toto by sloužilo k oddělení pochozí a travnaté plochy a také jako prevence proti nacouvání aut přes veřejnou zeleň na chodník.
Obnášelo by to hloubkové porytí půdy, ošetření přírodními hnojivy, navezení půdy nové, pokládka travnatého koberce, popřípadě výsadbu nového trávníku.

Revitalizace zeleně, strana západní - ochrana stávajících stromů pomocí betonových obrubníků, případně pomocí palisád, zatravnění takto vzniklého prostoru, nebo použití mulčovací kůry. Také by bylo možné použití kovových krytů.

Přesun popelnic z veřejného prostoru (nařízením města) do vnitrobloků, případně do původních prostor k tomu určených. Místo popelnic instalace odpočinkových zón - laviček, instalace vkusných malých odpadkových košů, určených též ke sběru psích exkrementů.
Vše je s obrázky popsáno v tomto dokumentu: https://docs.google.com/document/d/1yHjs9aY-x_A1d2Lwz1CUI1nylfj80ohir0B4R21hGW4/edit?usp=sharing


Veřejný přínos projektu: Ulice Čápkova, patřící ke středu města, je nyní v nevyhovujícím stavu, jak technickém (zvlnění stávajících asfaltových chodníků), tak estetickém (vystavené popelnice, nedostatkem vláhy a přebytkem psů zcela zdevastované ‘zelené’ plochy). Naší snahou je zkulturnění veřejného prostoru, které bude odpovídat naší vyspělé kultuře a kde bude radostí se procházet. I s obrázky popsáno v tomto dokumentu: https://docs.google.com/document/d/1yHjs9aY-x_A1d2Lwz1CUI1nylfj80ohir0B4R21hGW4/edit?usp=sharing

Navrhovatel:
Filip Kozelek
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Čápkova - revitalizace zeleně a dlažba
Lokalita:
Brno - střed
Rozpočet:
3 000 000 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
4 měsíce
Počet líbí se mi:
333
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor územního plánování a rozvoje
Odbor dopravy
Odbor životního prostředí
MČ Brno - střed
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
odstranění asfaltu v metrech 1400 650 910 000
pokládlka dlažby v metrech 1400 671 939 400
pokládka trávníků v metrech 900 230 207 000
lavičky ks 5 7 000 35 000
odpadkové koše ks 3 3 000 9 000
palisády v metrech 600 200 120 000
kovové kryty pro samostatně stojící stromy 9 50 000 450 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 157 700 157 700
údržba zeleně 3 57 300 171 900
Cena celkem: 3 000 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO, ARCHITEKTONICKÁ TVÁŘ MĚSTA a PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města ve správě BKOM, a.s. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o revitalizaci stávajícího veřejného prostranství. proveditelný
Odbor dopravy Projekt je v souladu s koncepcí dopravy, nicméně je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a posoudit zda se jedná o údržbu, opravu či rekonstrukci. Dle toho stavbu případně povolovat. Cena je závislá od zpracovaného projektu a míry zásahu do stávajícího stavu. proveditelný
Odbor životního prostředí Předláždění asfaltových chodníků betonovou dlažbou je z pohledu stromořadí přínosem, zvýší se propustnost pro vzduch a vodu, zejména, pokud bude dlažba kladena „na sucho“. Za přínosné lze považovat opatrné prokypření půdy např. za pomoci pneumatického rýče, zatravnění travní směsí snášející sucho a stín a ochranu jednotlivých čtverců se stromy za pomoci zábran proti vjíždění aut. Zelené pásy je nutné zachovat v co největší možné míře. Nevhodné je zvýšení okraje záhonů na straně chodníků zamezí stékání srážkové vody do nezpevněných ploch, což bude znamenat další úbytek vody pro kořeny stromů. Jakýkoliv zásah do kořenového prostoru stromů (včetně hloubkového prokypření, výměny substrátu, instalace roštů) bude představovat riziko poškození kořenů stromů. Zhruba polovinu stromů v ulici Čápkova tvoří lípy, které mají výrazné kořenové náběhy, které přecházejí v hlavní kořeny kotvící stromy na stanovišti. Kořenové náběhy zcela vylučují použití kovových půdoochranných mříží, rám je třeba zabudovat betonovými patkami, což opět znamená zásah do kořenového systému stromů a zhoršení stávajících podmínek. Nesmí dojít ke zmenšení plochy zelených pásů. proveditelný s úpravami
MČ Brno - střed proveditelný