PROLUKA ŠKRÉTOVA-TEREZY NOVÁKOVÉ
nevítězný

VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO ZELENÉHO POZEMKU SE STROMY, VYTVOŘENÍ CENTRA ZAMĚŘENÉHO NA SPORTOVNÍ A POHYBOVÉ AKTIVITY OBYVATEL ČTVRTI, ZÁBAVNÍ ZAŘÍZENÍ VENKOVNÍHO CHARAKTERU, A TO VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO PROPOJENÍ ŠKRÉTOVA - TEREZY NOVÁKOVÉ!

Záměrem je vytvoření centra pro venkovní sportovní využití, zábavní centrum pro všechny věkové kategorie obyvatel. Zároveň je cílem projektu komunikační propojení mezi ulicemi Škrétova (při mateřské školce) a ulicí Terezy Novákové. Centrum pro setkávání obyvatel, trávení volného času.
Centrum bude obsahovat herní prvky pro různé věkové skupiny uživatelů. parkourové vybavení, systém cest a chodníků, univerzální zpevněnou plochu-hřiště, volné travnaté plochy, množství laviček. A to při zachování stávající kvalitní zeleně.
Projekt je možné rozvíjet v dalších etapách, v závislosti na aktuálních potřebách, vzniknout zde může např. přístřešek/altán, objekt občerstvení apod.
Projekt se týká části pozemku proluky, který je poblíž MŠ Škrétova a je možné jej uskutečnit i v případě, že bude provedena zástavba části proluky přiléhající k ulici Terezy Novákové. Lépe řečeno, je nanejvýš žádoucí jej realizovat právě v případě realizace zamýšlené zástavby!


Veřejný přínos projektu: Centrum budou užívat všechny věkové skupiny občanů. Projekt bude sloužit pro podporu zdravého životního stylu, aktivního trávení času, budování kladného vztahu k místu i sousedům. Vznikne důležité komunikační propojení lokality u MŠ Škrétova a ul. Terezy Novákové. Bude zachována zeleň.

Navrhovatel:
Eva Matoušková
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
PROLUKA ŠKRÉTOVA-TEREZY NOVÁKOVÉ
Lokalita:
Brno - Řečkovice a Mokrá hora
Rozpočet:
2 995 000 Kč
Tématická oblast:
Jiné: všichni
Délka realizace:
6 měsíců
Počet líbí se mi:
360
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
Bytový odbor
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dendrologické posouzení 1 45 000 45 000
odstranění a úpr. vybrané zeleně 1 125 000 125 000
zábavní prvky a cesty 1 1 500 000 1 500 000
lavičky 30 15 000 450 000
odpadkové koše 30 14 000 420 000
rezerva na realizaci 1 100 000 100 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 100 000 100 000
údržba a drobné opravy 3 85 000 255 000
Cena celkem: 2 995 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÉ MĚSTO a PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor majetek města svěřený městské části, projekt musí být v souladu se studii bytové výstavby, kterou připravuje Bytový odbor Magistrátu města Brna proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh co do rozsahu bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o plochu smíšenou, která je primárně určena pro umístění výrobních a obchodních provozoven. Zeleň a hřiště zde mají \"doplňkovou\" funkci. Projekt lze do doby dořešení zástavby dle cílové funkce v územním plánu realizovat jako stavbu dočasnou. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora proveditelný
Bytový odbor Bytový odbor Magistrátu města Brna ve spolupráci s městskou částí Řečkovice a Mokrá Hora připravuje na těchto pozemcích výstavbu. Projekt je proveditelný za podmínky, že projektová dokumentace bude předložena Bytovému odboru MMB k odsouhlasení, upravena podle požadavků Bytového odboru, aby nedošlo ke kolizi se stavební činností v nejbližších třech letech a zamezilo se vytvoření překážek připravované výstavbě, odsouhlasené využití bude řešeno jako dočasné do doby zahájení připravované výstavby. proveditelný s úpravami