Městský ovocný sad
nevítězný

Předmětem projektu je vybudovat nový ovocný sad při ulici Turgeněvova. Plocha pro vybudování nové odpočinkové a relaxační zóny se nachází na parcele č. 2722/16 katastrálního území Černovic a parcela je majetkem Statutárního města Brna.

Obyvatelé Černovic v blízkosti sídliště Turgeněvova nemají možnosti, kam si vyjít ven, pokud nechtějí trávit čas mezi paneláky. V podstatě jediný dostupný prostor přírody v blízkosti velkého sídliště je plocha na parcele č. 2722/16. Plocha je nejvhodnější pro vybudování nové odpočinkové a relaxační zóny v katastrálním území Černovic. Obyvatelé požadují vybudovat novou plochu zeleně sloužící nejen primárně obyvatelům přilehlého sídliště pro každodenní rekreaci (procházky se psem, venkovní hry, příležitostné akce apod.), ale také pro širokou veřejnost z okolních městských částí Židenic, Slatiny a Brna středu.

Předmětem vybudovat Černovický ovocný sad při ul. Turgeněvova je návrh nového mandloňového sadu, který se bude sestávat z nově vybudované rekreační plochy zeleně, která je navržena na stávající ploše orné půdy. Pro danou plochu je nejvhodnější ovocný sad, který bude založen více na přirozených přírodních procesech (květná louka apod.), nebude vyžadovat vysokou náročnost na intenzitu údržby a zároveň bude v souladu s okolní krajinou.

Principem vytvoření městského ovocného sadu, který bude sloužit obyvatelům pro relaxaci je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě, která je zatížena dopravou. Velkým bonusem pro vybudování tohoto sadu bude odpočinek a příjemně strávený volný čas obyvateli Černovic a města Brna.


Veřejný přínos projektu: Vybudování ovocného sadu a nové plochy zeleně bude sloužit primárně obyvatelům přilehlého sídliště ulice Turgeněvova, kde žije přes 1 000 občanů a dalších obyvatelů sousedící městské části Židenice, Slatina a Brno-střed. Předpokládaná návštěvnost této relaxační lokality a vybudovaného sadu bude přes 1 000 návštěvníků během měsíce.

Navrhovatel:
Hana Jandová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Městský ovocný sad
Lokalita:
Brno - Černovice
Rozpočet:
2 965 250 Kč
Tématická oblast:
Jiné: Zeleň s relaxační zónou
Délka realizace:
3 měsíce
Počet líbí se mi:
433
Status:
nevítězný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
útvar MMB pro oblast Smart City
Majetkový odbor
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Odbor investiční
Odbor územního plánování a rozvoje
MČ Brno - Černovice
Rozpočet projektu - návrh
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
přípravné práce - úprava terénu 1000 200 200 000
rozprostředí a urovníní ornice (vč. nákupu a dovozu) 400 1 600 640 000
štěrkový chodník 100 550 55 000
kamenný chodník 80 1 100 88 000
založení trávníku 1200 40 48 000
založení kvetnaté louky 500 80 40 000
výsadba vzorstlého stromu 44 1 500 66 000
výsadba keře 200 400 80 000
dřevěný pavilón s terasou 1 65 000 65 000
venkovní odpadkový koš 1 1 500 1 500
venkovní lavička - přírodní 4 8 500 34 000
herní prvky 3 20 000 60 000
rezerva na realizaci 1 1 000 000 1 000 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 137 750 137 750
údržba zeleně a stromů 3 150 000 450 000
Cena celkem: 2 965 250 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.5 Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou PŘÍRODA VE MĚSTĚ. proveditelný
Majetkový odbor pozemek města, pronajatý k zemědělskému účelu na dobu neurčitou, agrotechnický termín na výpověď z nájmu je k 31.10. 2018 proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Pokud bude užíván v druhu pozemku „ovocný sad“, není nutné odnětí ze Zemědělského půdního fondu (ZPF), neboť zůstává stále součástí ZPF. Pokud bude využíván jako veřejné prostranství - relaxační zóna – park – plocha zeleně, doporučujeme provést po realizaci změnu druhu pozemku na „ostatní plochu“, se způsobem využití „zeleň“. Bylo by nutné požádat před vydáním rozhodnutí o využití pozemku (zajišťuje stavební úřad ÚMČ Brno-Černovice) Odbor VLHZ MMB o vydání souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy. Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví podle ust. § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Z hlediska územního plánu jde o plochu Zemědělského půdního fondu. Realizace sadu je zde možná, relaxační zóna je možná pouze při splnění určitých podmínek. Projekt by měl přírodě blízkým způsobem směřovat k realizaci ovocného sadu, ne k parkové úpravě. proveditelný s úpravami
MČ Brno - Černovice proveditelný