Svatojakubská cesta v Brně
nevítězný
Roman Klecker
655 000 Kč
Jiné
BRNO
6 měsíců
355 líbí se mi

Již téměř 10 let je Brno na trase nejvýznamnější evropské poutní cesty do španělského Santiaga de Compostela. Málokdo z Brňanů však o tom ví, chybí propagace \\\"v terénu\\\". Navrhuji zrealizovat trvalé značení a poutnická zastavení na území města Brna.

Projektem navrhuji pomocí značení a drobné infrastruktury seznámit nejen Brňany s unikátem, že Brno leží na křižovatce Svatojakubských cest. Jedna vede od Polska k Dunaji (jedné z hlavních poutnických tepen od Budapešti, Bratislavy a Vídně), druhá od Velehradu směrem na Český Krumlov a poté k Linci. Stávající propagace je omezena na tabulku u vchodu do chrámu Sv. Jakuba.
Navrhuji vytvořit cca 5 zastavení s panely o cestě, po celé trase městem pak vhodné značení (chodníky, sloupy, stávající červenobílé info-ukazatele, piktogramy, apod.) a několik laviček pro odpočinek. Pokud to bude technicky možné, umístění alespoň jedné lavičky u přívodu pitné vody či spřáteleného podniku, který dovolí nabrání pitné vody.
Projekt navrhuji zejména proto, že občané města mohou být na vedení Svatojakubské cesty územím města právem pyšní a mohou jak sami úseky využívat k procházkám a vzdělávání se o cestě, tak inspirovat ostatní např. k vykonání pěší pouti. Zviditelnění Svatojakubské cesty v Brně může být také přínosem pro lokální ekonomiku.
Hlavní trasa vede od Obřan podél řeky Svitavy až k Olympii v Modřicích, s odbočkou od Zábrdovic k centru města a po ul. Křenové zpět k řece, druhá cesta přichází od Tuřan a Holásek k Olympii.
Projekt by byl realizován výhradně na pozemcích města Brna.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt seznamuje veřejnost s tím, že město je propojeno s unikátní evropskou sítí Svatojakubských poutních cest, nabádá k vycházkám po trase a inspiruje k vykonání celé pěší pouti. Uživateli jsou jak občané města Brna všech věkových kategorií tak jeho návštěvníci. Projekt může významně přispět ke zviditelnění města a podpořit rovněž lokální ekonomiku.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Značení v terénu 100 500 50 000
Lavičky 5 35 000 175 000
Informační tabule 5 40 000 200 000
Grafické práce 1 50 000 50 000
Rezerva na realizaci 1 50 000 50 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 40 000 40 000
údržba tabulí a laviček 3 30 000 90 000
Cena celkem: 655 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
útvar MMB pro oblast Smart City Ve Strategii pro Brno (2007) je projekt v souladu s prioritou KVALITA ŽIVOTA, s opatřením 3.1.3 Podpora rozvoje kulturního vyžití a zachování kulturního dědictví. V nově připravované strategii #brno2050 je projekt v souladu s hodnotou KULTURNÍ MĚSTO. proveditelný
Majetkový odbor trasa probíhá městskými částmi Brno - Maloměřice a Obřany, sever, střed, jih, Černovice a Tuřany; navržená trasa není celá v majetku města, 5 panelů je umístěno na majetku města proveditelný
Odbor památkové péče Označení trasy v blízkosti kostela sv. Jakuba většího nelze realizovat. Kostel včetně pozemku je významnou národní kulturní památkou, barevné značení by narušilo autenticitu kulturní památky. Návrh úpravy - vynechat značení u kostela, informační panel i lavičku. Na kostele se již méně výrazné označení poutní trasy stejně nachází. Umístění informačního panelu a lavičky dle projektu by narušilo autenticitu historického prostředí památky - v jejím bezprostředním okolí se nachází dostatek mobiliáře k odpočinku pro poutníky. proveditelný
Odbor dopravy Projekt je v souladu s koncepcí dopravy. proveditelný
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se drobné prvky značení a mobiliář, které nejsou předmětem regulací územního plánu ani Regulačního plánu Městské památkové rezervace. proveditelný
Kancelář marketingu a zahraničních vztahů Projekt je proveditelný, přispívá k rozvoji církevní turistiky a navazuje na již realizované projekty. proveditelný
MČ Brno - Maloměřice a Obřany Městská část souhlasí s případnou realizací projektu a žádá, aby do projektu bylo zařazeno jako první poutnické zastavení s panely v MČ Brno - Maloměřice a Obřany u sochy sv. Jana Nepomuckého na ulici Obřanská a provést příslušnou drobnou úpravu plánované trasy. proveditelný
MČ Brno - sever proveditelný
MČ Brno - střed proveditelný
MČ Brno - jih proveditelný
MČ Brno - Tuřany proveditelný
MČ Brno - Černovice proveditelný