Relaxační zóna nad ulicí Petra Křivky (PD)
neproveditelný
Martina Fabšičová
583 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Nový Lískovec
12 měsíců
422 líbí se mi

Úpravou svahu nad ulicí Petra Křivky a vybudováním spojky pro
pěší, cyklisty a zahrádkáře dojde k propojení rekreačních oblastí Nového Lískovce a Kohoutovic. Obyvatelé získají relaxační zónu v podobě parku s lavičkami, wi-fi koutkem a vodními prvky.

Současný stav svahu nad ulicí Petra křivky je velmi zvláštní. Zeleň sice plní funkci „zelených plic“ údolí a pocitově zelený svah zatraktivňuje bydlení v této části Nového Lískovce, ale svah není udržován a je pro pěší a cyklisty prakticky neprostupný a k odpočinku a piknikům se dá využít jen malá okrajová travnatá plocha přímo u silnice. Dlouhodobě se mezi občany hovoří o vizi zákoutí tohoto svahu přetvořit do parkové podoby a citlivě umístit na svah stezku, případně cyklostezku a na část svahu též účelovou komunikaci, která by umožnila i příjezd ke stávajícím 20 chatám na horním konci svahu. Aktivita si klade za cíl: 1) vypracování projektové dokumentace nutné pro stavební povolení této účelové komunikace, 2) vypracování projektové dokumentace nutné pro stavební povolení cyklostezky (až k ulici Travní), 3) vypracování projektové dokumentace pro nutné ozdravění porostu a vznik parkových zákoutí s vodními prvky podél účelové komunikace. První vize, které vznikly v tomto roce, se inspirovaly svahy a vyhlídkami nad městem Monte Carlo. Obyvatelé Nového Lískovce tak v budoucnu získají atraktivní odpočinkovou zónu, která dnes v Lískovci chybí. Projekt přinese odlehčení automobilové dopravy na ulici Travní v těsné blízkosti přírodní rezervace (dnes jediný příjezd pro majitele chat). Přinese hlavně ale možnost realizace cesty pro pěší i cyklisty s propojením rekreačních oblastí nad Myslivnou a Kohoutovice. Samotná stavební realizace a úprava porostu bude již nad rámec rozpočtu z akce „Dáme na Vás“ a počítá předběžně s financováním z Evropských fondů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Klidová rekreační zóna bude sloužit především obyvatelům Nového Lískovce, kteří dlouhodobě postrádají místo pro své relaxační aktivity. Mladí lidé přivítají např. wi-fi koutek, či grilovací místo. Pro seniory je plánována síť stezek s lavičkami v parkové části. Rodiče s dětmi ocení klidová zákoutí s vodními prvky. Prostřednictvím stezky pro pěší a cyklostezky dojde k propojení s městskou částí Kohoutovice a současně bude umožněna lepší obslužnost zahrádek v horní části svahu Kamenného vrchu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Stavební dokumentace cest a stezek pro UR a SP 1 430 000 430 000
Analýza stavu porostu 1 40 000 40 000
Plán parkového hospodaření, průřez a plán dosadby 1 60 000 60 000
Projektová dokumentace 1 53 000 53 000
Provozní náklady 3 0 0
Cena celkem: 583 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Bytový odbor Projekt je v kolizi se strategickým projektem města Brna „Bytová výstavba v lokalitě Kamenný vrch II“ tím, že navrhuje úpravy veřejných prostranství tak, že by v rámci bytové výstavby byla přebudována a z části zastavěna, čímž by došlo ke zmaření prostředků. neproveditelný