Zásady

Zásady participativního rozpočtu statutárního města Brna

Cílem těchto zásad je nastavit fungování participativního rozpočtu v Brně tak, aby se každý mohl zapojit.

I. Pojmy

Co myslíme, když řekneme…
 1. Participativní rozpočet („PaRo“) je proces, v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat o části rozpočtu.
 2. Občan města je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Brně a dosáhla věku 18 let.
 3. Obyvatel města je fyzická osoba starší 15 let, která se v Brně zdržuje.
 4. Město je město Brno a jeho městské části.
 5. Projekt je investiční či neinvestiční akce realizovaná na území a majetku města.
 6. Koordinátor PaRo je zaměstnanec města na pozici určené ke koordinaci participace.
 7. Navrhovatel projektu je obyvatel města, který návrh projektu podal.
 8. Výzva je dokument vydaný Radou města Brna obsahující informace k zahajovanému ročníku PaRo.

II. Průběh procesu

Jak to celé funguje?
 1. PaRo se skládá z několika navazujících a pravidelně se opakujících fází:
  1. zahájení ročníku Radou města Brna,
  2. podávání návrhů obyvateli,
  3. sběr podpory,
  4. posuzování proveditelnosti návrhů,
  5. hlasování občanů,
  6. realizace projektů městem.
 2. Termíny pro jednotlivé fáze PaRo stanovuje Rada města Brna.

III. Ročníky

Kdy to začne (a o kolik půjde peněz)?
 1. PaRo probíhá v jednotlivých ročnících.
 2. Každý ročník zahajuje Rada města Brna vyhlášením Výzvy, která obsahuje především:
  1. objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města,
  2. tematické okruhy pro projekty,
  3. harmonogram PaRo.

IV. Podávání návrhů projektů

Co když mám nápad na projekt?
 1. Každý obyvatel města může podat návrh na nejvýše pět projektů.
 2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:
  1. název projektu,
  2. popis návrhu projektu a stručné shrnutí,
  3. veřejný přínos projektu,
  4. umístění projektu (nebo informaci o jeho nevázanosti na místo),
  5. předpokládaná finanční náročnost,
  6. předpokládaná doba realizace,
  7. kontakt na navrhovatele,
  8. tematický okruh projektu,
  9. doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci.
 3. Kontakty a způsoby pro podávání projektů budou uvedeny ve Výzvě vydané Radou města  .

V. Vhodné projekty

Co lze a nelze navrhovat?
 1. Podané projekty musí vyhovět následujícím omezením:
  1. projekt je veřejně prospěšný,
  2. doba přípravy projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců,
  3. doba fyzické realizace projektu nesmí překročit 12 měsíců,
  4. město má kompetenci projekt realizovat,
  5. projekt musí být na majetku a území města,
  6. celkové předpokládané náklady na realizaci projektu včetně jeho provozních nákladů po dobu 3 let nepřekračují 3 mil Kč (včetně DPH),
   1. do návrhu rozpočtu projektu musí být zahrnuty veškeré výdaje (investiční i provozní) projektu, bez ohledu na případné příjmy,
   2. veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu realizátora/provozovatele (města),
  7. na provozních výdajích projektu se může finančně podílet městská část,
   1. zapojení městské části musí být uvedeno v návrhu projektu,
   2. závazné stanovisko městské části o finanční účasti na provozních výdajích musí být vydáno před ukončením posuzování proveditelnosti projektu,
   3. prostředky poskytnuté městskou částí se nezapočítávají do limitu dle bodu f),
  8. projekt nesměřuje do bytového fondu města,
  9. projekt nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, nekomerčního, náboženského či politického charakteru.
  10. cílem projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů)

VI. Ověření proveditelnosti projektu

Půjde to udělat?
 1. Jako podporované budou označeny ty projekty, které získají podporu minimálně 30 obyvatel nebo 300 návštěvníků webových stránek PaRo.
 2. U každého podporovaného návrhu projektu bude městem prověřena jeho proveditelnost, a to především se zřetelem na:
  1. formální náležitosti projektu,
  2. soulad projektu s požadavky stanovenými v těchto zásadách pro vhodné projekty,
  3. přiměřenost předpokládaných nákladů projektu,
  4. přiměřenost předpokládané časové náročnosti projektu,
  5. skutečnost, zda projekt není v rozporu s plánovanými akcemi města,
  6. soulad se zákony a jinými právními předpisy.
 3. Proveditelnost projektu je podmíněna souhlasem městské části, na jejímž území má být projekt realizován (o souhlas žádá koordinátor).
 4. Navrhovatel projektu bude vyrozuměn, zda je jím navržený projekt:
  1. proveditelný v předložené podobě,
  2. potřebuje dílčí úpravy,
  3. je neproveditelný.
 5. Navrhovatel bude průběžně informován o posuzování jeho projektu.
 6. Ve fázi podávání návrhů bude mít navrhovatel možnost provést dílčí úpravy projektu, aby vyhověl požadavkům na proveditelnost.
 7. Do hlasování postupují pouze proveditelné projekty, které prošly ověřením.

VII. Hlasování

Jak vyjádřit podporu nebo nesouhlas?
 1. Hlasovat může každý občan.
 2. Termín pro zahájení a ukončení hlasování vyhlašuje Rada města Brna.
 3. Hlasování probíhá následujícími způsoby (občan může využít jen jednu možnost, hlasy jsou rovnocenné):
  1. v elektronické podobě na internetu,
  2. na veřejných setkáních.
 4. Podporu projektu občan vyjadřuje kladnými hlasy, kterých má k dispozici 5 (z toho maximálně dva pro jeden projekt).
 5. Nesouhlas s projektem občan vyjadřuje zápornými hlasy, které má 2 (z toho maximálně jeden na projekt).
 6. Počet kladných i záporných hlasů pro jednotlivé projekty bude průběžně zveřejňován.
 7. Hlasování je tajné.
 8. Platná budou ta hlasování, která budou v souladu s těmito Zásadami.

VIII. Výběr projektů k realizaci

Jak vyhodnotíme hlasování?
 1. Po ukončení hlasování budou spočteny všechny platné hlasy (kladné přičteny, záporné odečteny).
 2. Projekty, pro které bude hlasovat více občanů záporně než kladně, nebudou zahrnuty.
 3. Projekty budou seřazeny dle počtu dosažených hlasů (v případě shody rozhodují doplňující kritéria počet kladných hlasů, počet hlasujících).
 4. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do seznamu vítězných projektů a to až do vyčerpání finanční částky na příslušný ročník PaRo určené ve Výzvě.
 5. Vítězné projekty se stanou součástí návrhu rozpočtu města na následující rok.
 6. Výsledky hlasování a vítězné projekty budou zveřejněny.

IX. Realizace projektů

 Co když projekt vyhraje?
 1. Vítězné projekty budou financovány a realizovány městem.
 2. Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku o maximálně 20%, budou městem dofinancovány. Při vyšším překročení bude projekt považován za nerealizovatelný. Pokud skutečné náklady nedosáhnou předpokládané částky, zůstane úspora městu.
 3. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově) je realizován ten s větším počtem hlasů.
 4. Pokud dojde zásahem vyšší moci k prodloužení realizace projektu nad 12 měsíců, bude projekt dokončen.
 5. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
 6. Na realizaci projektu není právní nárok.
 7. Průběh realizace bude zveřejňován.
 8. Projekty realizované v rámci PaRo budou viditelně označeny.

X. Setkání s veřejností

Bez lidí to nepůjde.
 1. V průběhu procesu PaRo probíhá několik typů setkání s občany:
  1. veřejná setkání zaměřená na informace, jak vypracovat návrh projektu,
  2. setkání navrhovatelů projektů s možností projekty upravit, sloučit nebo stáhnout,
  3. veřejná představení podaných projektů za účasti navrhovatelů projektů a moderátora s možností vyslovit podporu až třem projektům (budou označeny jako preferované),
  4. veřejná zvažování, na kterých bude probíhat hlasování o navržených projektech,
  5. hodnotící setkání zaměřená na nápady, jak PaRo zlepšit.
 2. Setkání budou probíhat ve všední dny v odpoledních hodinách.
 3. Setkání budou svolávána s dostatečným časovým předstihem.

XI. Koordinátor PaRo

Kdo se o to stará?
 1. O průběh PaRo se stará pracovník města v pozici koordinátora participace obyvatel
 2. Koordinátor se věnuje zejména:
  1. komunikaci s obyvateli, občany a navrhovateli projektů,
  2. spolupráci na tvorbě a realizaci komunikační kampaně PaRo,
  3. navrhování termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází PaRo,
  4. prověřování proveditelnosti projektů včetně komunikace s městskými částmi a městem,
  5. zveřejňování podaných návrhů na projekty, výsledků hlasování, průběhu realizace projektů.
 3. Koordinátor provádí formální kontrolu navržených projektů a spolupracuje s navrhovateli při odstranění nedostatků.

XII. Informovanost

Kde se dozvědět více?
 1. Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu.
 2. Město využívá všechny vhodné dostupné komunikační kanály, zejména pak:
  1. webové stránky PaRo,
  2. sociální sítě
  3. tištěná media, letáky,
  4. kontaktní místa a kampaň ve veřejném prostoru.
 3. Informace o časovém harmonogramu, setkáních, hlasování, projektech a průběhu jejich realizace jsou zveřejňovány na webových stránkách PaRo.

XIII. Vyhodnocení procesu PaRo

Budeme to zlepšovat.
 1. Celý proces PaRo bude pravidelně vyhodnocován a zlepšován.
 2. Hodnotit se bude především: dostupnost procesu pro veřejnost, splnění cílů komunikační kampaně PaRo, kvalita uskutečněných setkání, zatížení úřadu, úspěšnost realizace projektů.